Podrobný program konference ISSS 2019

Velký sál

 • Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně, Senát Parlamentu ČR
  Ing. Andrej Babiš, předseda vlády, Vláda ČR
  Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr, Ministerstvo vnitra
  Ing. Klára Dostálová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj
  Ing. Marta Nováková, ministryně, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka, Evropská komise
  PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
  Ing. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Úřad vlády ČR
  doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády ČR
  MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina
  PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman, Královéhradecký kraj
  MUDr. Zdeněk Hřib, primátor, Hlavní město Praha
  prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor, Statutární město Hradec Králové
  PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor, Město Kežmarok
  Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
  Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.
  Ing. Tomáš Salomon, generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.
  Ing. Rudolf Urbánek, generální ředitel, Microsoft, s. r. o.
  Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.
  Ing. Roman Knap, generální ředitel, Česká pošta, s. p.
  Ing. Petr Dvořák, generální ředitel, Česká televize
  RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2019
 • Digitální služby I
 • PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ing. Vladimír Dzurilla, Úřad vlády ČR; Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie, z. s., 45'
  Soubory ke stažení
 • Digitální služby II
 • Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ing. Ondřej Felix, Ing. Jiří Kárník, Ing. David Šetina, Michal Bláha, Ministerstvo vnitra, 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Vedoucí oddělení procesního řízení a standardizace agend veřejné správy Jiří Kárník bude ve své prezentaci k PMA 3 a životním událostem mluvit o tom, že pracují dva analytické týmy primárně na mapování služeb jednotlivých životních událostí. Využívána je celá řada výzkumných a analytických metod jak pro práci s občany, tak pro následnou detekci problematických míst. Celý tento proces bude Jiří Kárník prezentovat na konkrétních výstupech jedné z již zpracovaných životních událostí. Vedle tohoto primárního zaměření na životní události pracují týmy taktéž na úkolech částečně externích. Jedná se zejména o analýzy systémů a návrhy variant řešení, které pomohou elektronizaci konkrétních služeb. V kontextu obou těchto činností tým projektu funguje částečně na principu britského Policy Labu, tedy má zájem na propojování aktérů, pomáhá s analýzou celých sad služeb, využívá nové metody, nástroje a postupy.
 • Mgr. Andrea Barešová, Česká pošta, s. p., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Česká pošta již řadu let pomáhá státu se zajišťováním služeb v oblasti e-governmentu. Cílem prezentace je seznámit s novinkami v této oblasti a připravovanými projekty, které Česká pošta zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.
 • Michal Rada, Pracovní výbor pro digitálně přívětivou legislativu, 10'
  Soubory ke stažení
 • Digitální služby a koncept „Smart veřejné správy“
 • Ing. Marek Řezáč, GORDIC spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Organizace veřejné správy se v poslední době často setkávají s výzvami z oblasti „Smart city“ stále častěji a častěji. Pro mnohé z nich je tato oblast těžko uchopitelná a bojí se udělat jakýkoliv první krok. Pro jiné je zase tato problematika zbytečná, jelikož se neustále točí okolo stejných témat. Jak tedy začít přistupovat k problematice smart city, aby to pro Vás mělo smysl?
 • Michal Fišer, MBA, Michal Beránek, Operátor ICT, a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Regionální dopravní systém PID Lítačka má dosah na každodenní cestování až tří milionů cestujících v Praze a Středočeském kraji. V českém prostředí je tak ojedinělým projektem, který se vyznačuje propojováním a digitalizací odbavovacích systémů. Systém spuštěný v srpnu 2018 umožňuje liberalizaci nosičů dlouhodobých jízdních kupónů. Kromě již vydávané karty Lítačka si cestující mohou nahrát dlouhodobé jízdné na bezkontaktní bankovní karty či na In Kartu Českých drah. Nedílnou součástí regionálního dopravního systému je také mobilní aplikace PID Lítačka, která umí vyhledat aktuální spojení včetně výluk a omezení či přehled parkovišť P+R s jejich aktuální obsazeností. Doporučí také správnou jízdenku na zvolenou trasu. Aplikace PID Lítačka umožňuje poprvé cestujícím ve Středočeském kraji nákup elektronického jízdného prostřednictvím mobilní aplikace. V současné době je celkový počet uživatelů aplikace 222 000 a počet aktivních uživatelů 84 300.
 • Digitalizace stavebního řízení
 • Ing. Marcela Pavlová, Bc. Václav Nebeský, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Martin Kupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Ladislav Čapek, MBA, Ing. Filip Kadeřábek, Asseco Central Europe, a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Současný stav stavebního řízení není z pohledu stavebníka na úrovni 21. století, protože nejen že není možné podávat stavební dokumenty v elektronické podobě, ale celý stavební povolovací proces trvá poměrně dlouho a je stavebníky vnímán jako administrativně náročný. Kromě toho neexistuje efektivní propojení a podpora automatického rozhodování a provádění některých úkonů v rámci stavebního řízení. Jednoznačným požadavkem moderního stavebního řízení je harmonizace, integrování a zefektivnění výkonu stavebních a územních agend s využitím možností datové interoperability pomocí informačních technologií včetně umožnění elektronizace úkonů a on-line zpřístupnění digitalizovaných prostorových dat. Hlavním cílem je umožnit občanovi realizaci nutných procesních kroků v rámci procesů stavebního řádu a územního plánování prostřednictvím webového rozhraní v souladu s koncepcí eGovernmentu, jakož i zapojit ho do tvorby územního plánování a rozvoje regionu, ve kterém má své zájmy. Podpůrným cílem je zajištění datové interoperability státní správy v oblasti stavebního řízení, aby všechny dotčené subjekty (občan, místní samospráva, ústřední a jiné veřejné orgány, podnikatelé) využívali jednotnou technologicko-datovou prostorovou infrastrukturu a mohly smysluplně poskytovat a využívat potřebná data. Jaké jsou vize společnosti Asseco a naše zkušenosti z projektů v Německu, Švýcarsku či Litvy v oblastech stavebního řízení, portálových řešení pro podporu stavebníka nebo digitálních technických map se dozvíte během naší prezentace.
 • Ing. Jiří Štochel, VITA software, s.r.o., 20'
  Soubory ke stažení
 • RNDr. Ivana Havlíková, VITA software, s.r.o., 10'
  Soubory ke stažení
 • Digitální technická mapa ČR
 • Mgr. Jiří Čtyřoký, Ph.D., Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Příspěvek bude zaměřen na představení systému Digitální technické mapy v rámci projektu digitalizace stavebních řízení a eGovernment ČR. Prezentace přiblíží současnou představu o obsahu DTM ČR a jeho správě. Budou ukázány základní principy systémové architektury DTM ČR a funkcionalit jeho základních součástí s důrazem na zásadní roli krajů při vytvoření a vedení DTM ČR.
 • RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V rámci příspěvku bude podána stručná informace o výzkumném projektu Jednotný výměnný formát digitální technické mapy, který má zásadní význam nejen pro záměr vybudování digitální technické mapy České republiky. Cílem uvedeného výzkumného projektu je vypracovat na základě již existujícího standardu výměnného formátu digitální technické mapy digitální mapy veřejné správy, který byl vytvořen v rámci dosavadních aktivit samospráv, Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“), včetně jednotného datového modelu a podrobného ontologického popisu, o obsahu optimalizovaném do podoby všeobecně potřebné pro agendy veřejné správy, dále vyvinout nástroje pro jeho správu a připravit podmínky pro jeho zavedení do praxe.
 • Ing. Jiří Bradáč, Asociace podnikatelů v geomatice, z.s., 10'
  Soubory ke stažení
 • Tomáš Krejčí, HRDLIČKA spol. s r.o., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  UtilityReport je webová aplikace dostupná přes internetový prohlížeč, která zjednodušuje proces vyjádření k existenci inženýrských sítí na straně žadatele, příjemce žádosti i příslušného stavebního úřadu. Umožňuje snadné, rychlé a on-line odeslání hromadných žádostí dotčeným subjektům technické infrastruktury, což žadateli šetří velké množství času a i financí. Služba je podporována orgány veřejné moci a aktuálně je v ni zapojeno více než 500 měst a 8 krajů.
 • Diskuse
  Ing. Marcela Pavlová, Bc. Václav Nebeský, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Martin Kupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální; Mgr. Jiří Čtyřoký, Ph.D., Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy; RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra; Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie, z. s.; Ing. Jiří Bradáč, Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.; Ing. František Fejgl, Český plynárenský svaz; RNDr. Ivana Havlíková, Ing. Jiří Štochel, VITA software, s.r.o.; Ing. Filip Kadeřábek, Asseco Central Europe, a. s.

Malý sál

 • JUDr. Jaroslav Strouhal, JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů
 • Přenos slavnostního zahájení
 • Digitalizace společnosti
 • Mgr. et Mgr. Věra Jourová, Evropská komise, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Petr Očko, Ing. Ivan Pilný, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Digitální Česko – Digitální ekonomika a společnost Ministerstvo průmyslu a obchodu je gestorem jednoho ze tří pilířů Digitálního Česka – Digitální ekonomika a společnost. Zároveň v návaznosti na tuto koncepci vzniká ve spolupráci s Platformou pro AI Svazu průmyslu a dopravy a vládou ČR Národní strategie umělé inteligence. V koncepci Digitálního Česka je kladen důraz nejen na výzkum, vývoj a inovace, ale také na připravenost občanů na změny trhu práce, vzdělávání a rozvoj digitálních dovedností.
  Ing. Petr Očko, Ph.D. – náměstek ministryně průmyslu a obchodu Inovace a umělá inteligence Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR má za cíl posílit výzkum a inovace, přičemž neopomíjí ani oblast umělé inteligence. Na podporu výzkumně-inovačních aktivit byl vyhlášen program TREND, ve kterém budou podporovány například nové digitální technologie, nanotechnologie nebo umělá inteligence. Národní strategie umělé inteligence by měla identifikovat klíčové oblasti, stanovit cíle a nástroje k jejich dosažení.
  Ing. Ivan Pilný – náměstek ministryně průmyslu a obchodu Digitální a odborné vzdělávání Jaké budou dopady umělé inteligence na trh práce? Jakou roli v tom hraje náš vzdělávací systém? Již nyní je nám jasné, že dopady budou v obou směrech zásadní. Některá pracovní místa na trhu práce vlivem automatizace a robotizace zcela zaniknou nebo se výrazně promění, některá nová pracovní místa naopak vzniknou, přičemž budou vyžadovány zcela nové kvalifikace a kompetence. Zásadní roli má v tomto vývoji nepochybně vzdělávání, které se musí co nejrychleji těmto změnám v dnešní digitální době přizpůsobit. Důraz by měl být kladen nejen na počáteční vzdělávání ve školách různého stupně, ale také na celoživotní vzdělávání, přičemž digitální technologie mohou celý systém vzdělávání zrychlit, zefektivnit a zatraktivnit.
 • Martin Medek, Česká spořitelna, a. s., 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Regulace trh obvykle neotvírají a přeceňovaná směrnice PSD2 je toho do jisté míry důkazem. Zda se bankovní sektor opravdu otevře a digitalizuje, záleží v prvé řadě na bankách samotných. Revoluci nedělají úředníci, ale lidé s vůlí, chutí a přesvědčením. Mnoho z nich je i v bankách a zkušenosti České spořitelny dokazují, že cesta k větší otevřenosti bankovnictví nemusí být diktována regulací.
 • Elektronická identita I
 • Mgr. Barbora Kořanová, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 5'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Pavel Štěpánek, Česká bankovní asociace z.s.p.o.; JUDr. Josef Donát, LL.M., CIPP/E, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Cílem projektu SONIA je usnadnit občanům vyřizování svých záležitostí se soukromými společnostmi i úřady elektronicky. K tomu je potřeba prokázat elektronicky svoji identitu. V Česku zatím chybí univerzální „digitální“ doklad totožnosti pro komunikaci se státními úřady či soukromými poskytovateli služeb. Nejrozšířenějším nástrojem „digitálního“ ověřování totožnosti je bankovní identita pro přihlašování do internetového bankovnictví. Využití bankovní identity coby plošně uznávaného dokladu totožnosti v digitálním světě by zpřístupnilo digitální služby, včetně služeb e-governmentu, více než 5,5 milionům lidí.
 • Ing. Michal Pešek, Josef Knotek, Správa základních registrů; Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina, 10'
  Soubory ke stažení
 • Elektronická identita II
 • Jaromír Talíř, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Sdružení CZ.NIC se loni stalo oficiálním provozovatelem eIDAS uzlu pro přeshraniční autentizaci. Prezentace shrne jak proběhnul start této mezinárodní aktivity na konci září 2018 a kam se od té doby posunula situace.
 • Mgr. Adéla Bušová, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška si klade za cíl představit účastníkům nařízení eIDAS a novinky, které přineslo především veřejným subjektům, jakož i upozornit na hrozící rizika v případě nedodržení povinností stanovených tímto nařízením.
 • Ing. Petr Dolejší, SEFIRA spol. s r.o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Nařízení eIDAS a Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce přináší nové možnosti, jak jednat s právními účinky v on-line prostředí. Důvěru v digitálním světě tvoří elektronická identita a služby vytvářející důvěru založené na elektronickém podpisu, pečeti a časovém razítku. Koncepční a architektonicky správnou implementaci této problematiky představují infrastrukturní služby, které jsou k dispozici pro všechny provozované informační systémy a aplikace. Centrální řešení kvalifikovaného elektronického podpisu postavené na certifikované softwarové technologii s využitím HSM modulu jako kvalifikovaného prostředku zajišťuje všechny požadované funkce pro vzdálený elektronický podpis a nabízí dokonalý přehled o všech podepsaných dokumentech a úkonech s nimi spojených. Přesun kryptografických operací do vyhrazených oblastí firemní infrastruktury dává navíc prostor pro zavedení vysokých bezpečnostních standardů a jednotných pravidel využívání elektronického podpisu.
 • Cloudové služby a kybernetická bezpečnost II
 • Mgr. Zdeněk Semorád, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Příspěvek zrekapituluje proběhlé výzvy ve specifickém cíli 3.2 IROP (č. 4, 10, 17, 23, 26, 28), představí konečné statistiky hodnocení projektů a přinese informace o náhradních projektech a možnostech jejich zafinancování. Závěrem příspěvek představí výhledy financování eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti z evropských fondů v budoucím období 2021–2027.
 • Horymír Šíma, FORTINET, 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Jaká kybernetická rizika digitální transformace dnes hrozí? Kde bezpečnostní technologie obvykle neuspějí? Co můžeme udělat více než aplikovat sandboxing? Mohou uživatelé využívat Internet opravdu bezpečně? Představení funkčního systému pro optimální ochranu proti kybernetickým hrozbám (zejména pro ty, kteří ho ještě nemají nebo nevyužívají naplno).
 • Patrik Plachý, Oracle Czech, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Oracle Cloud zásadním způsobem mění způsob, jakým můžete modernizovat a inovovat stávající IT. Náš cíl je jednoduchý: chceme zpřístupnit nejmodernější technologie všem uživatelům tak, aby z nich měli, co největší užitek. Některé organizace (včetně státní správy a samosprávy) mají pokročilé nároky na IT služby. Oracle je na tyto požadavky připraven a dokáže je naplnit díky účinnějšímu zabezpečení, inteligentní správě IT prostředků a v neposlední řadě také jasně definovanými SLA a bezpečnostními certifikáty třetích stran.
  V této přednášce se zaměříme na současnou moderní architekturu Oracle Cloud a její vztah k českému prostředí státní správy. Ukážeme si Cloud Služby, které by mohly být vhodným kandidátem zejména ve Státním sektoru pro využití umělé inteligence (AI). Například s platformou AI od společnosti Oracle mají datoví specialisté a vývojáři kompletní sadu Cloudových Služeb pro vytváření, nasazování a správu řešení založených na AI. Jeden z pilířů těchto služeb je autonomní databáze Oracle (Autonomous Database), kterou lze okamžitě spustit a v krátkém čase je připravená k práci. Tato nová průlomová databáze využívá v zákulisí strojové učení na automatizaci bezpečnostních oprav, zálohování a optimalizaci výkonu databázových dotazů, což pomáhá eliminovat lidské chyby a opakované ruční úkony.
 • Tomáš Hlavsa, Atos IT Solutions and Services, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Klasifikace dokumentů a jejich ochrana před únikem (DLP) je způsobem jak ochránit data Vaší organizace. Veřejná správa disponuje množstvím dokumentů, jejichž hodnota pro svět byznysu v době rostoucí konkurence nabývá na významu. Zadávací dokumentace před zveřejněním, legislativa v přípravě, strategické záměry, to vše je nutno chránit. Představujeme technologický a procesní koncept, jak toto v prostředí státni správy zajistit.
 • Diskuse
 • Co je nového v základních registrech
 • Petr Hron, Roman Zemánek, ICZ a.s., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V rámci prezentace bude auditorium seznámeno s rozsahem a skladbou projektu, který nejen že zajistí provoz a rozvoj jedné z klíčových částí systému Základních registrů i po skončení doby udržitelnosti projektu, ale navíc modernizuje poskytované služby na všech vrstvách architektury IS ROS tak, aby umožnily systému Základních registrů a navazujícím službám eGovernmentu dosáhnout strategických cílů Digitálního Česka.
 • Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) jsou vedeny údaje o územní identifikaci a o adresách, vedle toho zákon o základních registrech připouští možnost vést v RÚIAN údaje o účelových územních prvcích (ÚÚP), pomocí kterých je vyjádřeno zájmové území. Prvním účelovým územním prvkem vedeným v RÚIAN jsou volební okrsky, které jsou již pět let jedním z podkladů pro generování voličských seznamů.
  ČÚZK aktuálně řeší problematiku zvýšení aktuálnosti a přesnosti technických údajů KN. Jednou z cest je vedení daňových údajů, údajů o ochranách nemovitosti a údajů o dalších omezeních a regulacích formou ÚÚP v RÚIAN.
  Cílem ČÚZK je prostřednictvím ÚÚP zavést do RÚIAN evidenci údajů o veřejnoprávních omezeních, které mají přímou vazbu na území. Zavedení jakých ÚÚP ČÚZK připravuje?
 • Kateřina Burešová, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V tomto příspěvku přednášející posluchače seznámí s novinkami ve vybraných webových službách základního registru RÚIAN a zejména s vývojem editačních služeb Informačního systému územní identifikace. Aktuálně se prostřednictvím editačních služeb editují základní sídelní jednotky (editorem je ČSÚ). Připraveno je také řešení pro editaci údajů o stavebních objektech a adresních místech, které do své aplikace implementovala společnost VITA software. V budoucnu plánujeme jejich využití i pro evidenci dalších účelových územních prvků, které v RÚIAN povedeme (např. ochrany přírody, dobývací prostory). Momentálně připravujeme a testujeme obecné řešení, které umožní kompletní správu účelového územního prvku v RÚIAN prostřednictvím webových služeb.
 • Diskuse a dotazy

Přednáškový sál

 • Spisové služby a archivace
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická, 10'
  Soubory ke stažení
 • Bc. Jiří Bernas, Národní archiv, 15'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv, 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv, 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Jan Heisler, CNZ, 10'
  Soubory ke stažení
 • Tematický blok ČÚZK
 • Petr Kokeš, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  ČÚZK nabízí svým klientům celou řadu služeb. Aby získal zpětnou vazbu o kvalitě nabízených služeb, rozhodl se v průběhu října a listopadu 2018 provést průzkum spokojenosti mezi náhodně vybranými klienty. Průzkum měl dvě části:
  • Osobní dotazování při odchodu klienta z katastrálního pracoviště, kde bylo cílem zjistit základní postoje klientů vůči katastrálním úřadům, nabízeným službám, práci zaměstnanců, přístup a způsob komunikace zaměstnanců a návrhy klientů na zlepšení poskytovaných služeb.
  • Online dotazování u uživatelů služeb resortu ČÚZK s cílem zjistit základní postoje klientů vůči on-line službám, zejména uživateli vnímanou úroveň poskytovaných služeb, vnímání uživatelské přívětivosti těchto služeb a návrhy na zlepšení poskytovaných služeb.
  V příspěvku budou krátce shrnuty výsledky průzkumu a vyvozené závěry.
 • Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Cílem příspěvku je posluchače seznámit s dopady obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a tím vyvolaných změn vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí, jejíž novela nabyla účinnosti 1. ledna 2019, na poskytovaná data a služby ČÚZK a se zkušenostmi z 3 měsíců poskytování upravených dat a služeb.
 • Mgr. Martina Hercegová, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Obsahem přednášky bude informace o probíhajících revizích katastru a dopadech této činnosti do kvality dat v informačního systému katastru nemovitostí. Zazní rovněž informace o spolupráci s ostatními orgány veřejné moci při provádění revizí.
 • Diskuse a dotazy
 • GIS
 • Ing. Jitka Faugnerová, CENIA, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Novinky v implementaci směrnice INSPIRE a Národní geoportál INSPIRE.
 • Ing. Jana Bašistová, Ph.D., CENIA, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Každé území má svůj specifický potenciál, který, pokud je správně využíván může regionu pomoci obstát v konkurenci dalších regionů. Díky jednotným ukazatelům (indikátorům) popisujícím různé přírodní i antropogenní jevy je možné regiony porovnat. Naučit se poznat jejich silné stránky a najít příležitosti pro zlepšování. Projekt ATTRACTIVE DANUBE dal vzniknout platformě, kde jsou takové indikátory z volně dostupných dat prezentovány. Co všechno platforma obsahuje a k čemu je možné ji využít, rádi představíme.
 • Mgr. Zbyněk Stein, CENIA, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Pro potřeby hodnocení stavu životního prostředí vznikají nejrůznější datové sady krajinného pokryvu. Jedním z hlavních zdrojů těchto dat je Služba Copernicus pro monitorování území v jejímž rámci vznikají celoevropské datové sady jako jsou CORINE Land Cover, High Resolution Layers, aj. Tyto podklady jsou pak vhodným východiskem i pro tvorbu datových sad krajinného pokryvu na národní úrovni.
 • Jaroslav Škrobák, Magistrát města Jihlava, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V roce 2013 jsme poprvé začali na Magistrátu města Jihlavy řešit, jak do prostředí geografického informačního systému (GIS) dostat prostorová data pro potřeby státní správy lesů (SSL). V té době GIS nebyl tím nástrojem, který by pracovníci SSL dennodenně používali. To se náhle změnilo, protože se nám podařilo „jejich“ data o lesních celcích přenést ze softwaru Heletax do GIS prostředí od firmy Esri. První potřebou bylo mít tato data k dispozici v terénu při výkonu jejich pracovních povinností. Byla to doba, kdy se rozvíjely právě GIS technologie pro mobilní zařízení a vše se velmi rychle měnilo. Objevovali jsme nové možnosti mobilního mapování a kolegové s podaným prstem víc a víc sahali po celé ruce GISu a přicházeli s dalšími nápady. V dnešní době je pro ně GIS standardním nástrojem jak v kanceláři, tak v terénu. V průběhu těchto let jsme do tohoto tématu „vtáhli“ také kolegy z Krajského úřadu Kraje Vysočina. Také řešili potřebu zobrazit tato data v GIS pro své pracovníky SSL, ale také pro další pracovníky z jednotlivých ORP v Kraji Vysočina. Spolupráci se potom meze nekladly, společné projednávání, lepší orientace v terénu a všechny potřené informace tzv. v kapse díky mobilní aplikaci Collector for ArcGIS. To byl první bonus toho, že Kraj Vysočina hostoval tato data na své GIS architektuře a poskytoval tuto službu krajským pracovníkům SSL. Druhý bonus se ukázal v době, kdy se začalo mluvit o tzv. kůrovcové kalamitě. Kůrovec (odborně lýkožrout) je poměrně malý brouček, jenž v současnosti způsobuje obrovské škody na lesích se zastoupením smrku ztepilého. Jen za rok 2018 byly škody odhadnuty na cca dvanáct miliard korun. Základem boje proti kůrovcům je včasná lokalizace kůrovcového ohniska. Tuto činnost vykonávají na drobných soukromých majetcích především státem pověření a placení odborní lesní hospodáři (OLH). Jejich úkolem je vyrozumět vlastníka o množství a místě, kde se ohnisko nachází a následně toto místo zaevidovat. Tím, že jsme měli data o lesích a věděli, kde se nachází jaký porost, zbývalo vyřešit správný a jednotný způsob evidence. Ve spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava vznikla webová aplikace Evidence kůrovce. Ta umožňuje přehlednou evidenci tabulkovou formou s propojením na mapu, různé exporty nebo možnost vytvoření dopisu s výzvou ke zpracování. Touto aplikací jsme docílili přesné lokalizace kůrovcových ohnisek a hlavně úsporu času nejen jednotlivým OLH, ale všem zainteresovaným v této problematice. Díky této spolupráci získáváme relativně ucelené informace o rozšíření této kalamity. Collector for ArcGIS a webová aplikace Evidence kůrovce jako dva základní nástroje pro práci v lese na území Kraje Vysočina. Dvě důležité aplikace, které nám přináší řadu možností při řešení problémů v oblasti státní správy lesů.
 • Ing. Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V příspěvku přednášející posluchače seznámí s novinkami v INSPIRE službách, které poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální. V letošním roce dojde ke spuštění ostrého provozu WFS služby pro národní rozšíření Katastrální parcely (CPX), které bude poskytovat ve vektorové podobě kompletní katastrální mapu. Vzhledem k novele Směrnice INSPIRE, která mění požadavky na monitoring dat a služeb, potažmo na kvalitu metadat, dat a služeb poskytovaných jednotlivými poskytovateli, jsme se v posledním roce zaměřili na validaci našich služeb. K tomu využíváme množství validačních nástrojů JRC a OGC. Ukážeme si radosti a těžkosti, kterými jsme v průběhu testů prošli.
 • Diskuse a dotazy
 • Právní a ekonomický blok
 • Ing. Stanislav Bogdanov, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Kamil Jelínek, Krajský soud v Brně, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V úvodu bude stručně vymezen pojem vendor lock-in a identifikován okamžik jeho vzniku. V návaznosti na uvedené bude pozornost věnována klíčové otázce, kterou aktuálně řeší řada zadavatelů, a to mantinelům pro užití jednacího řízení bez uveřejnění pro zadávání navazujících veřejných zakázek – typicky úprav či rozšíření původního IT řešení – vytýčených judikaturou správních soudů a rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Závěrem budou nastíněny v úvahu přicházející řešení a z rozhodovací praxe plynoucí doporučení pro futuro.
 • Mgr. Aleš Gola, Ministerstvo vnitra, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Jiří Shameti, Wolters Kluwer ČR, a.s., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  ASPI vám zajistí kompletní a včasné informace o legislativních změnách nebo o připravovaných předpisech.
  • Nastavte si sledování legislativních změn vybraných předpisů nebo paragrafů.
  • Získejte přehled o připravovaných předpisech ve všech etapách legislativního procesu.
  • V ASPI naleznete ucelený přehled o projednávaných zákonech a vyhláškách.
 • Ing. Zdeňka Niklasová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  • Zásadní odlišnosti nové koncepce dražeb od stávající úpravy veřejných dražeb.
  • Subjekty, které budou tímto zákonem dotčeny.
  • Hlavní přínosy nové úpravy dražeb.
 • Ing. Anna Vázlerová, Česká správa sociálního zabezpečení, 10'
  Anotace
  Prezentace se věnuje ekonomickému informačnímu systému ČSSZ a jeho přeměně z EKIS na EMA. Jedná se o systém spojující ekonomiku, management a analýzy v prostředí SAP. Dále se zabývá aplikací pro ovládání a řešení manažerského reportingu v prostředí SAP FIORI, které je vytvořeno na platformě SAP S/4 HANA. S využitím této aplikace úřad využívá „EMA portál“, který slouží jako interní manažerský nástroj pro podporu rozhodování vrcholového a středního managementu. V tomto nástroji je integrována jak správní ekonomika úřadu ve formě statistických výstupů a personální agenda, tak další nástroje pro podporu vnitřních procesů úřadu. Dále se představí způsob, jak může management přistupovat k reportingu s potencionálním výhledem práce na mobilních zařízeních (tabletech a smartphonech). Současně se též naznačí proces, jakým způsobem se manažerské reporty připravují, než jsou k dispozici managementu úřadu.
 • Diskuse a dotazy
 • Otevřená data
 • Ing. Jakub Malina, Ministerstvo vnitra, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Jaké aktivity dělá ministerstvo vnitra na poli otevřených dat? Co nového se událo v roce 2018? A jak na tom vlastně Česká republika v otevřených datech je? Na tyto, ale i další otázky uslyšíte odpovědi v přednášce hodnotící stav otevřených dat v ČR.
 • Ing. Drahomír Chocholatý, MBA, Ministerstvo vnitra, 25'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Otevřená data spolu s všude přítomnými mobilními zařízeními nabízejí rychlou a snadnou cestu k dosažení větší informovanosti a aktivnějšímu zapojení občanů do života obce. Vše lze navíc zajistit prostřednictvím přijatelných nákladů za předpokladu dodržení určitých pravidel a nastavených standardů pro publikaci otevřených dat.
  Témata příspěvku:
  • Role, význam a dostupnost standardů v oblasti publikace otevřených dat.
  • Role a význam standardů pro využití otevřených dat v mobilních aplikacích.
  • Ukázka z praxe.
 • RNDr. Jakub Klímek, Ph.D., Ministerstvo vnitra, 20'
  Anotace
  Začít s otevíráním dat nemusí být nic složitého. Ukážeme vám nejrychlejší způsob, jak data otevřít. Zároveň se v tomto procesu dá nasekat spousta chyb, které se navíc napříč poskytovateli neustále opakují. Prozradíme, které to jsou, jak se o nich dozvědět a jak se jim snadno vyhnout.
 • Diskuse a dotazy

Eliščin sál

 • eHealth I
 • JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví, 15'
  Soubory ke stažení
 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 15'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Irena Storová, MHA, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Od počátku roku 2018 lékaři povinně předepisují léky elektronicky na tzv. elektronický recept. Loňský rok uzavřelo naše zdravotnictví s 58,5 mil. předepsaných a 56 mil. vydaných eReceptů. Přednáška zhodnotí uplynulý rok provozu systému a představí vize o dalším rozvoji.
  V roce 2019 je tou největší chystanou změnou dlouho očekávaný sdílený lékový záznam pacienta. Přehled o všech vystavených a případně vydaných eReceptech je již aktuálně k dispozici samotnému pacientovi. Každý může využít webovou nebo mobilní aplikaci, které jsou obě k dispozici od Státního ústavu pro kontrolu léčiv zdarma. Tou hlavní novinkou bude doplnění pravidel pro sdílení lékového záznamu lékaři a lékárníky, evidence souhlasů, resp. nesouhlasů pacientů s nahlížením do lékového záznamu.
 • Tomáš Šedivec, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Centrální sdílené služby eGovernmentu, mezi které mimo jiné patří datové schránky, služby základních registrů či infrastruktura CMS a KIVS, slouží orgánům veřejné moci takřka bezchybně již jednu dekádu. V novém pojetí eHealth prezentované Národní strategií elektronického zdravotnictví a věcným návrhem zákona o eHealth se již počítá s maximálním využitím těchto služeb. Je potřeba dobře nastavit parametry využívání na centrální úrovni (primárně Ministerstvo zdravotnictví) a lokální úrovni u poskytovatelů zdravotních služeb. Je nutné přinést výhody využívání služeb eGovernmentu, jako jsou notifikace změn údajů o fyzických osobách či zaručená elektronická identita, do běžné praxe poskytování zdravotních služeb. Odbor hlavního architekta eGovernmentu je v rámci své působnosti plně nápomocen všem subjektům resortu zdravotnictví při strategii využívání centrálních sdílených služeb eGovernmentu.
 • eHealth II
 • Ing. Tomáš Hájek, Státní ústav pro kontrolu léčiv; Vítězslav Košina, IBA CZ, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) má legislativní zmocnění pro provádění sběru informací o pohybu léčiv v rámci ČR. Povinnost předávat tyto informace SÚKL mají nejen lékárny, ale i výrobci a distributoři léčivých přípravků. Cílem prezentace je seznámení účastníku s postupem SÚKL jak tyto úkoly naplňuje a rovněž představit model jednak pro strojové zpracování dat, tak i ruční zadávání dat operátorem. Současně budou popsány technické podmínky komunikace povinných subjektů se SÚKL pro plnění svých legislativních povinností.
 • Jan Hůlek, Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z.ú., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Data a informace ve zdravotnictví mají zásadní dopad na kvalitu poskytované péče a na její náklady. Efektivní výměna a sdílení dat má ale v reálném světě řadu překážek. ZDRAVeL je platforma, která má bohatou zkušenost a know-how jak medicínská data získávat, propojovat a spravovat. Platforma ZDRAVeL je otevřená poskytovatelům zdravotní péče i plátcům.
 • Ing. Milan Blaha, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Petr Krkavec, DISK Systems, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Live přenosy, záznam a streamingy operací pro vzdělávací účely a využití více kamerového video záznamu v medicínském prostředí je dnes celosvětově velký trend. Nová generace zařízení pro více kamerový video záznam, zpracování a archivaci díky výraznému snížení cen těchto technologií v kombinaci s IT integrací otevírá zcela nové možnosti využití videa v praxi.
 • Radim Šejnoha, AV MEDIA, a. s., 10'
  Soubory ke stažení
 • Michal Schmidt, ICZ a.s., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Co se podařilo v některých krajích v oblasti elektronizace zdravotnictví. Jak se kraje v přístupu k elektronickému zdravotnictví liší. Jaké jsou pro kraje perspektivy v oblasti elektronického zdravotnictví.
 • Ing. Klára Jiráková, Krajský úřad Kraje Vysočina, 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Renata Golasíková, Mgr. Tereza Vyšatová, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Projekt „Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice – NIX-ZD.CZ II. (epreskripce/edispenzace)“ si klade za cíl navržení, implementaci, testování a ostrý provoz přeshraniční služby epreskripce/edispenzace prostřednictvím Národního kontaktního místa pro eHealth v České republice. Během prezentace budou představeny úpravy stávajícího IS eRecept, use case výdeje léčivých přípravků napříč hranicemi a opatření související s realizací projektu.
 • Informatizace v resortu justice
 • Ing. Jan Ladin, Ing. Karel Petr, Michal Krupica, Ministerstvo spravedlnosti, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  • Jak správně nahrát soudní jednání?
  • 4 zvukové stopy najednou a s možností automatického přepisu do textu.
  • 3 roky příprav.
  • Funkční prototyp na krajském soudě.
  • 2020 – změna fungování soudů?
 • Ing. Jan Ladin, Ing. Eva Vidová, Mgr. Přemysl Sezemský, Ministerstvo spravedlnosti, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  • Nová povinnost pro dodavatele systémů v justici.
  • Nasazení systému přes Gitlab (registr justičních činitelů jako první).
  • Rozšíření pro celou veřejnou správu.
  • Smluvní podmínky pro všechny OVM.
  • 2020 – změna fungování ICT&IS?
 • Informatizace samospráv I
 • Radim Klabal, Soitron s.r.o.; Jana Baráková, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Jak na efektivní komunikaci nejen uvnitř úřadu, ale i s občany.
 • Mgr. Jan Křížek, Miroslav Štochel, VITA software, s.r.o., 20'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Jan Křížek, VITA software, s.r.o., 10'
  Soubory ke stažení
 • Tomáš Pitrocha, Obecní úřad Domašov; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Tvorba spisového řádu a revize spisového a skartačního plánu v podmínkách konkrétního původce a dopady tohoto procesu na celkové zkvalitnění vedení spisové služby.
 • Informatizace samospráv II
 • Ing. Libuše Nivnická, GORDIC spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Knihovna J. Mahena v Brně patří se svými 36 pracovišti na území celého Brna k největším veřejným knihovnám v České republice. Právě rozsah této sítě i povaha komunikovaných dat klade stále větší požadavky na informační systém. Účelem projektu Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna, bylo komplexní řešení informačního systému knihovny. Cílem bylo nastavení efektivního řízení organizace prostřednictvím workflow elektronických dokumentů, řízení projektů, poskytnutí nástrojů efektivního managementu na všech úrovních řízení organizace. Nový knihovnický SW zajistil potřebnou úroveň a přístupnost služeb pro klienty KJM. Významný je aspekt provázanosti všech agend včetně doposud izolovaného knihovního systému. Velmi důležitým kritériem bylo také zajištění bezpečnosti informačního systému a v neposlední řadě i splnění nařízení EU v oblasti eIDAS a GDPR. Implementace celého řešení byla zahájena v červnu 2018 a ostrý provoz postupně zahajován od prosince 2018.
 • Adam Skotnický, Ing. Petr Krejčí, Technologické centrum Písek s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Od letošního roku jsou všechny IT systémy městského úřadu Strakonice a všech městských organizací provozovány na novém privátním cloudovém systému s použitím OpenSource SW, a to OpenStack a Kubernetes a dalších moderních systémů (Jenkins, Ceph a GitLab). Privátní cloudový systém zajišťuje vysokou dostupnost systémů, a hlavně umožňuje škálovat výkon jednotlivých virtuálních serverů, zvyšováním počtu procesorů, RAM a diskové kapacity. Výkonnost lze tedy měnit podle aktuálních, ale i neplánovaných potřeb v budoucnu. Migrace systémů probíhala postupně a bez výpadků, podařilo se úspěšně přenést všechny operační systémy s jednotlivými aplikacemi, bez nutnosti změny v jejich nastavení, a to včetně starších systémů Novell a Windows 2000. Celkem je v provozu více než 45 virtuálních serverů a systém je připraven na rozšíření o další systémy, bez nutnosti dalších investic. Správa celého systému je centrální a zcela v kompetenci IT oddělení města. Prioritou celého řešení je bezpečnost dat a přístupů k nim.
 • Ing. Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Obsahem přednášky pro širokou oblast uživatelů z veřejné správy jsou informace o aktuálním stavu a novinkách v datech a službách poskytovaných Zeměměřickým úřadem prostřednictvím Geoportálu ČÚZK. Pro podporu rozhodování jsou nabízeny produkty z leteckého měřického snímkování, výškopisná data z leteckého laserového skenování, Základní báze geografických dat (ZABAGED®), státní mapové dílo a další, posluchači budou seznámeni také se současnými podmínkami poskytování a užití dat a služeb.
 • Martin Hadrava, Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s., 10'
  Soubory ke stažení
 • Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)
  uvádí Mgr. Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR

Jednací sál

 • Cloudové služby a kybernetická bezpečnost I
 • Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška ředitele odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií Miroslava Tůmy rekapituluje budování eGC do současnosti a představuje plánované aktivity na následující období.
  Ředitel Tůma v druhé části svého vystoupení také představí nasazení systému řízení bezpečnosti informací dle zákona o kybernetické bezpečnosti v resortu Ministerstva vnitra. Seznamuje s úskalími při zajišťování kybernetické bezpečnosti v rozsáhlém a různorodém prostředí jednoho ze silových resortů. Popíše metodiku realizace analýzy rizik a návrh opatření v souvislosti s vydaným varováním NÚKIB. Uvede statistiku a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů včetně činnosti Dohledového centra eGovernmentu za poslední tři roky.
 • Jiří Krula, Státní pokladna Centrum sdílených služeb; Petr Kubeš, ALEF NULA a.s.; Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Zkušenosti z PoC privátního cloudu AzureStack a jeho implementace pro datové centrum SPCSS.
 • Ing. Radim Pácl, Ing. Tibor Tvardzik, Palo Alto Networks, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Bezpečnostní platforma od Palo Alto Networks je stvořená pro automatizaci. Přesná analýza umožňuje zjednodušit rutinní úkoly a zaměřit se na obchodní priority. Úzká integrace napříč platformou zajišťuje účinnou bezpečnost v síti, cloudu a mobilních zařízeních.
 • Martin Kylián, Správa informačních technologií města Plzně; Filip Kolář, Radovan Gibala, F5 Networks, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Na prezentaci se dozvíte o nasazení a přínosech technologie F5 Networks ve společnosti Správa informačních technologií města Plzně, p. o. Adresované potřeby zákazníka – aplikační bezpečnost pomocí Web Aplikačního FW, zabezpečený přístup k aplikacím (Identity Access Management) a zajištění vysoké dostupnosti aplikací (např. MS Exchange, Škola on-line, Portál občana https://epo.plzen.eu). Vše na jednom fyzickém zařízení. Cílem je naplnit soulad se Zákonem o kybernetické bezpečnosti.
 • Ing. Radim Pácl, Ing. Tibor Tvardzik, Palo Alto Networks, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  XDR od Palo Alto Networks je bezpečnostní platforma pro jednoduchý a ucelený management incidentů, vyšetřování a odezvy bezpečnostních hrozeb napříč sítí, koncové body a cloud pro prevenci před kybernetickými útoky. XDR pomáhá bezpečnostním analytikům odhalit všechna upozornění ze všech produktů Palo Alto Networks na jednom místě, vypráví celý příběh o tom, co se skutečně stalo během několika vteřin a umožňuje bezproblémovou reakci.
 • Aktuální trendy v komunikaci s občany I
 • Marcel Procházka, České Radiokomunikace a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Uvolnění TV pásma 700 MHz pro nové mobilní sítě 5G, které vyvolávají velká očekávání, je podmíněno přechodem z DVB-T na kmitočtově úspornější standard DVB-T2. První DVB-T vysílače budou vypnuty již v listopadu tohoto roku a celý proces přechodu na DVB-T2 a uvolnění pásma 700 MHz má být dokončen v červnu 2020. Jaký je stav celého procesu, který bude zahájen již za několik měsíců a dotkne se 60 % domácností? Co musí udělat domácnosti, aby si zachovaly jediný bezplatný zdroj televizního příjmu? Podaří se včas uvolnit TV pásmo 700 MHz pro mobilní služby?
 • Ing. Tomáš Ammer, OKsystem a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Na zadání Českého hydrometeorologického ústavu jsme vytvořili sadu mobilních aplikací pro platformy Android a iOS, které zpřístupňují širokou škálu základních i pokročilých informací o počasí, znečištění, stavu vod a dalších souvisejících jevech. V přístupné a atraktivní formě jsou na mobilních zařízeních k dispozici široké veřejnosti, pro kterou je určena zejména základní aplikace ČHMÚ se sadou základních nejžádanějších informací a funkcí. Odborníkům a skupinám uživatelů se specifickými zájmy (vodáci, letci, zemědělci, samospráva) jsou pak v rámci aplikace ČHMÚ+ k dispozici pokročilé funkce a detailní informace týkající se řady různých meteorologických a souvisejících jevů. V rámci prezentace se dozvíte více o funkcích obou aplikací a plánech na jejich další rozvoj.
 • Mgr. Milan Čigáš, Městský úřad Litoměřice; Mgr. Jan Brychta, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Cílem tohoto projektu je efektivní komunikace s občany v oblasti místních poplatků.
 • Jan Soukup, Andreas Kaulfuss, Politinn a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Český start-up Politinn a.s. je sociální síť pro veřejnou správu a občany, jejíž vývoj začal v roce 2016. Naším cílem je nabídnout první, spolehlivou, transparentní, on-line komunikační platformu, která bude propojovat obce a úřady s občany, stejně jako s lokálními i vrcholovými politiky. Politinn pomáhá otevírat veřejné instituce a podporuje komunitu obce/města založenou na základech demokratické participace. Spojit se se svými volenými zastupiteli, získat komplexní informace z obce a účastnit se veřejných dialogů nikdy nebylo snazší. Díky řadě chytrých nástrojů je Politinn šikovným pomocníkem pro zodpovědnou správu nejen města a obce.
 • Aktuální trendy v komunikaci s občany II
 • Jiří Plátek, AV MEDIA, a. s., 10'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Petr Krkavec, DISK Systems, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Živé přenosy z jednání, prezentací, tiskových konferencí a jiných významných událostí na web, nebo sociální sítě jsou dnes již pro mnoho institucí a firem běžným prostředkem komunikace s veřejností. Jakým způsobem to dělají například v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR, na Karlově univerzitě, Masarykově univerzitě, Střední filmové škole ve Zlíně, nebo základní škole v Chomutově se dozvíte právě na této prezentaci.
 • Ing. Vladimír Brenkuš, ATS-TELCOM PRAHA a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Poslední dobou se pozornost „hackerů“ soustřeďuje na útoky zaměřené na osobní perimetry významných osob. To znamená, že útoky vedené na tuhle technologickou vrstvu, se mnohdy vyplácí více, než sofistikovaně připravované útoky na portály bank a kritickou infrastrukturu státu. Koncová zařízení mnohdy představují nezabezpečené zdroje citlivých dat, mnohdy uložená v zařízeních, v otevřeném formátu. Takové data lze velmi rychle analyzovat a efektivně využít pro přípravu rozsáhlejších útoků na kritické data států.
  Těmto útokům dokáže čelit jenom moderní komunikační systém, s odolným šifrovacím klíčem a zabezpečenými aplikacemi, které komunikují ve vlastních privátních sítích, s využitím veřejných GSM kmitočtů. Takovéto požadavky splňuje pouze mobilní komunikační systém „Hoox for Mission a Hoox for Business“ a systém „Auxilium“, určený pro operačně taktické nasazení, se zabezpečenou hlasovou, datovou a IoT komunikací, určený pro prvky kritické infrastruktury a kritické obranné infrastruktury státu.
 • Jan Šárka, Pavel Střasák, Ph.D., ENGINN EFFECT, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Informace nás obklopují ze všech stran a z různých médií. Je jich tolik, že je obtížné se v nich orientovat, a najít ty, které jsou pro nás důležité.
  Informační monitoring s resl.news nabízí kvalitní, rychlý, úsporný a chytrý informační servis důležitých informací pro každého zákazníka, včetně individualizace podle jeho konkrétních potřeb.
  Nabízíme pravidelný mailový reporting anebo přístup do aplikace resl.news s využíváním všech nástrojů pro vyhodnocení a zpracování informací.
 • Ing. Jaroslav Šolc, Městská část Praha 2, 15'
  Soubory ke stažení
 • Služby eGovernmentu v roce 2019
 • Ing. Roman Vrba, Ing. Ondřej Felix, Ministerstvo vnitra; Ing. Pavel Matějka, Jan Vlasák, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., 45'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Roman Vrba bude ve své prezentaci k Portálu občana mluvit o tom, jak portál potvrzuje svoji klíčovou úlohu mezi projekty elektronizace veřejné správy. Od 12. února 2019 mohou lidé přes Portál občana zjišťovat služby centrálního registru řidičů, online tak mohou např. nahlédnout do svého bodového konta, zjistit svoji skupinu řidičského oprávnění nebo číslo a platnost řidičského průkazu. V prosinci 2018 byl na Portál občana napojen katastr nemovitostí, koncem ledna pak živnostenský rejstřík. Dlouhodobou snahou je, aby se do Portálu občana zapojovaly další úřady, kraje i menší obce, především aby prostřednictvím jeho služeb zpřístupnily pod jedinou identitou své vlastní služby či portály a občan se tak např. při přechodu mezi jednotlivými weby nemusel opětovně přihlašovat. Jeden z úspěšných příkladů z poslední doby představuje zpřístupnění portálu města Pelhřimova. Aktuálně probíhá příprava napojení registru zbraní nebo zprovoznění systému notifikací.
 • Mgr. Radek Baloun, Asseco Central Europe, a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Každý člověk touží žít svůj život bez starostí a plnit si své sny. V kontaktu s veřejnou správou očekává, že plnění povinností nebo naopak uplatňování svých práv bude na straně státu vstřícné, proaktivní a hlavně srozumitelné! Kvůli složité legislativě, kterou občan většinou nezná je pro něj velmi těžké se zorientovat v povinnostech vůči veřejné správě. Proto hledá pomocníka, který ho provede krok za krokem životními událostmi a situacemi. ePortál společnosti Asseco Central Europe je přesně tím průvodcem, který odpovídá všem potřebám občanů a moderním trendům. Nejenže disponuje funkcemi umožňujících úplné elektronické podání, životními událostmi a situacemi provádí klienta podle konkrétní role, implementuje inteligentní formuláře napojené na propojený datový fond veřejné správy, zajistí identifikace a autentizace prostřednictvím Národního bodu a doručení prostřednictvím datových schránek, umožní nahlížet na aktuální stav podání včetně informací o změnách (notifikace), ale zároveň nabízí moderní, responzivní design. V rámci implementace využívá Asseco Central Europe ověřenou metodiku tvorby informační architektury, díky níž se portál stává pro uživatele zcela přirozeným místem pro komunikaci s veřejnou správou.
 • Jan Vlasák, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.; Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Provoz Portálu občana, ale i jeho vývoj a test je kompletně v cloudu Microsoft Azure. Díky tomu je postaven na moderní architektuře, postavené na mikroslužbách a kontejnerech. Proč jsou investice do jeho infrastruktury nulové a provozní náklady o řády nižší než u jiných obdobných systémů? A kolik dní už Portál občana běží bez odstávky?
 • Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Miloš Ulman, Ph.D., Ing. Martin Lukáš, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Zkušenosti téměř 500 vysokoškolských studentů s Portálem občana. Všichni se na portál osobně registrovali a následně hodnotili informovanost, způsob registrace, připravenost úředníků, poskytované služby a přínosy pro občany. Výsledky jsou aktuálně sumarizovány a primárně budou představeny na konferenci ISSS v Hradci Králové. Hodnocení proběhlo v období prosinec 2018 až leden 2019 v rámci seminární práce předmětu Informační systémy ve státní správě a samosprávě na oboru Veřejná správa a regionální rozvoj České zemědělské univerzity v Praze.
 • Diskuse a dotazy
 • Informatizace samospráv v zemích V4 a vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb
 • Novinky v soutěži Zlatý erb pro rok 2019
  Ing. Tomáš Holenda, Zlatý erb, 10'
 • JUDr. Milan Galanda, Únia miest Slovenska, 10'
  Soubory ke stažení
 • Radek Pavlíček, Masarykova universita v Brně, 10'
  Soubory ke stažení
 • Jiří Kotisa, GORDIC spol. s r.o., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Představení Portálu občana firmy GORDIC a možnosti elektronických služeb v podmínkách městského úřadu.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 10'
  Soubory ke stažení
 • Soubory ke stažení

Labský sál

 • František Kubeš, Ministerstvo pro místní rozvoj; Pavla Vidanová, Ministerstvo životního prostředí; Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Spisové služby a podepisování
 • PhDr. Jiří Úlovec, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V současné době se významně rozvíjí rozsah a kvalita eGovernmentu a právního prostředí, v němž je budován. Jeho rychlý vývoj má zásadní dopad také na systémy elektronických spisových služeb. Původci dokumentů vedoucí spisovou službu v elektronické podobě jsou povinni zajistit jejich odbornou správu po celý životní cyklus dokumentů od zajištění příjmu a evidence až po vyřazování dokumentů, a to včetně kontroly všech činností. Základní otázkou proto je, zdali je veřejná správa skutečně dobře připravena a zvládá přizpůsobit systémy spisových služeb novým požadavkům. Je současný stav ideální, nebo má veřejná správa k dobrému stavu ještě daleko? Jak jsou naplňovány všechny požadavky příslušných právních předpisů v každodenní praxi? Co prokázaly výsledky analýzy informačních systémů pro správu dokumentů ve veřejném sektoru? Se současnou situací a výhledem vás seznámí prezentace ředitele odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra Jiřího Úlovce.
 • Ing. Zdeňka Marková, Renata Dymešová, Městský úřad Chvaletice; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Praktické zkušenosti s přípravou skartačního návrhu a celkovou realizací skartační řízení v elektronické podobě.
 • Ing. Tomáš Vašica, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Rozvoj eGovernmentu a digitalizace probíhá ve veřejné správě už řadu let. Cílem příspěvku je ukázat přínosy digitalizace a upozornit na překážky z pohledu krajské samosprávy. Příspěvek popíše konkrétní přístup Moravskoslezského kraje (MSK), zkušenosti a upozorní na problémy, které souvisí s elektronickým vyřizováním agend v souladu s EIDAS. Prosazování eGovernmentu MSK dlouhodobě podporuje v rámci možnosti krajské samosprávy. Externě umožňuje podávání veškerých žádosti o dotace elektronicky, na portálu služeb nabízí různé agendy k vyřízení elektronicky, rozvíjí chytré technologie. V rámci architektury korporace uplatňuje principy sdílení, interně prosazuje elektronický oběh dokumentů (70 elektronizovaných agend), prakticky uplatňuje principy Úřadu 4.0. (robotizace agend). Přesto se veřejné správě nedaří v oblasti digitalizace zásadní průlom. Proč se veřejná správa „brání být smart“? Těch překážek je více. Potřeba vyřizování ze strany občanů je spíše nárazová – o to více otřásá důvěrou občanů v eGovernment uživatelsky nepříliš přívětivé prostředí digitálních služeb, chabý marketing, nevyjasněné cíle, stále převládající resortismus. Legislativa nestíhá technologický rozvoj. Nejednoznačná metodika, nedostatečná zkušenost, chybějící školení a personální zajištění. Problematický zákon o veřejných zakázkách z pohledu rozvoje informačních systémů apod. Příspěvek se zaměří především na problémy o kterých se až tak moc nemluví:
  • Nejednoznačná pravidla v oblasti datové infrastruktury veřejné správy – data strategická surovina
  • Chybějící manažerské nástroje pro elektronické podepisování – podepsání dokumentů v digitální podobě je pro schvalujícího řádově delší než v papírové formě
  • Neexistence národního digitálního archivu a nejasná pravidla pro střednědobé a dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů
 • Jaroslav Brousil, Vysoká škola ekonomická; Martin Duchek, S&T PilsCom, s.r.o.; Michal Kolb, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Noční můra ze spisové služby? Ne s cloudovou verzí Athena, kterou u sebe nemusíte instalovat a spustíte si ji jako SaaS. Samozřejmě ke spokojenosti uživatelů i administrátorů. Jaké máme zkušenosti na VŠE?
 • Mgr. Lukáš Papula, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Cílem prezentace je seznámit posluchače s cíli, metodami a výstupy projektu „Optimalizace procesů oběhu dokumentů resortu MPSV“ a jeho návazností s projekty RESSS a KDM.
 • Mgr. Vít Cvrček, GORDIC spol. s r.o., 15'
  Anotace
  Příspěvek sumarizuje zkušenosti autora za deset let realizace projektů elektronizace státní správy se zaměřením na správu dokumentů. Identifikuje některé přetrvávající problémy a rozpory v právní úpravě či projekty, jejichž cíl se nepodařilo naplnit zcela a fakticky to limituje přípravu efektivních digitálních služeb.
 • Diskuse a dotazy
 • Využití umělé inteligence, IoT a dalších aktuálních trendů v eGovernmentu I
 • Jan Alexa, IDC, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Trh práce se mění. Technologie a koncepty jako je umělá inteligence, mobilita a agilní řízení umožňují firmám radikálně měnit způsob práce. Rychle se měnící požadavky na dovednosti a znalosti zaměstnanců, napjatý trh práce a často rozdílné priority nové generace zaměstnanců nutí organizace měnit se s dobou, bez ohledu na odvětví, ve kterém působí. IDC jako jedna z prvních poradenských společností disponuje uceleným konceptem „Future of Work.“ Náš výzkum pokrývá jak priority a problémy, kterým organizace čelí, tak i nejnovější trendy v oblastech organizace práce včetně implementace řešení obsahující prvky umělé inteligence či AR/VR. Jan Alexa během svého příspěvku představí ukázky nejlepší praxe a poskytne inspiraci k tomu, jak může i Vaše organizace využít to nejlepší, co je na trhu k dispozici ke zefektivnění práce a zvýšení spokojenosti zaměstnanců Vašich organizací.
 • Vladimír Špaček, Hexagon; Jana Baráková, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Vizualizace dynamických dat v prostředí mapové aplikace.
 • Jiří Krula, Státní pokladna Centrum sdílených služeb; Martin Reichelt, Predu s. r. o.; Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V datovém centru a v našich kancelářských prostorech Na Vápence jsme otestovali možnosti úspor energií s využitím IoT a umělé inteligence. Rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti.
 • Petr Herian, NEWTON Technologies a. s.; Tomáš Mirošník, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Ukážeme vám, jak přesně umíme díky neuronovým sítím rozpoznávat mluvenou řeč. Seznámíme vás s řešením pro rychlou editaci a sdílení přepsaných textů.
 • Mgr. Zdeněk Šír, PhDr. Radek Haubert, Nejvyšší kontrolní úřad; Zuzana Poláčková, Trask solutions a. s.; Tomáš Mirošník, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Diktujete, samo to zapisuje a samo to i překládá do jiného jazyka a to vše simultánně – to vše je umělá inteligence v TRASK BabelFish.
 • Využití umělé inteligence, IoT a dalších aktuálních trendů v eGovernmentu II
 • Ing. Pavel Rous, Statutární město Kladno, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V roce 2018 proběhl v Kladně „Pilotní projekt Smart city Kladno“, který zahrnoval nasazení integrační platformy Invipo a implementaci nástrojů pro sběr a vyhodnocování dat z pěti oblastí – parkování, veřejné osvětlení, odpadní hospodářství, veřejnou dopravu a sdílení kol. Cílem prezentace je informovat o zkušenostech, problémech, chybách a úspěších, které nám tento projekt odhalil.
 • Mgr. Dominika Šubáková, Ing. Jiří Peterka, Operátor ICT, a.s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Koncepce Smart Prague 2030 vychází z celosvětově známého konceptu Smart Cities. Vznikla na základě dlouhodobých priorit města stanovených zejména jeho Strategickým plánem a sledováním světových trendů v technologickém vývoji. Bylo definováno šest klíčových oblastí, kde bude mít zavádění moderních technologií nejvýznamnější pozitivní dopady do života Pražanů: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika, Lidé a městské prostředí a Datová oblast. Řada technologických novinek je zaváděna do městského prostoru v režimu pilotního provozu, který zaručí otestování technologie a teprve po vyhodnocení jejích přínosů se rozhodne o jejím případném rozšíření. Snížíme tak riziko zmařených investic do nových technologií nasazených ve velkém měřítku. Klíčové pro úspěch Smart Prague 2030 je zapojení městských společností a městských částí, stejně jako spolupráce s akademickým sektorem. Operátor ICT plní v celém procesu roli manažera při koordinaci naplňování koncepce.
 • PhDr. Karel Vít, Ph.D., Magistrát města Hradec Králové, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Prezentace představí chytré projekty, které byly dokončeny nebo jsou aktuálně realizovány v statutárním městě Hradec Králové. Jedná se o projekty systémového charakteru zejména v oblasti IT zaměřené jak vnitřní chod úřadu, tak služby veřejnosti. Další oblasti, kterých se chytrá řešení týkají, jsou doprava a energetika.
 • Benedikt Kotmel, Jan Vlasatý, Operátor ICT, a.s.; Rostislav Babarík, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Praha byla v oblasti SmartCity vyhodnocena na prvním místě mezi městy u nás. Prvním krokem pro nás byla Datová platforma, kde máme všechna důležitá data (i IoT) pohromadě a připravena k dalšímu využití. Máme za sebou i první aplikace využívající umělou inteligenci, např. pro parkování.
 • Diskuse a dotazy

Visegrádský salonek

 • eAccessibility
 • Michal Rada, Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V roce 2019 nás čeká spousta věcí. Nový zákon a jeho zavádění do praxe, realizace Informační koncepce ČR, začátek odborného vzdělávání úředníků na přístupnost služeb i pro osoby se zdravotním postižením… Zkrátka, letošní rok může být v lecčems průlomový. Co kdo dělá, co kdo chystá, jak se na to připravit? Na tyto otázky si odpovíme v tradiční roční zprávě o minulosti a budoucnosti přístupnosti.
 • Radek Horáček, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V současné době je ve finální legislativní fázi návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Účelem tohoto zákona je transponovat směrnici o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru do českého právního řádu. Cílem této směrnice je pak zajištění přístupnějších internetových stránek a mobilních aplikací napříč celou Evropskou unií. Zákon upravuje pravidla přístupnosti pro povinné subjekty a stanovuje rovněž lhůty, od kdy se začnou pravidla přístupnosti uplatňovat.
 • Radek Pavlíček, Masarykova universita v Brně, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Požadavky na přístupnost jsou dnes obsahem několika doporučení tvorby přístupného webu či mobilních aplikací. Jak se ale tato doporučení potkávají s potřebami skutečných uživatelů? Které z požadavků mají z pohledu uživatelů nejvyšší prioritu a měli bychom se jim věnovat přednostně? Na základě výsledků několika průzkumů mezi uživateli webů se zdravotním postižením si tyto požadavky v průběhu přednášky představíme a ukážeme si, jak je co nejsnáze zavést do praxe.
 • Diskuse a dotazy
 • Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)
  uvádí Ing. Jaromír Zajíček, MPA, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.

Expozice Triada

 • Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Představení aktuálních novinek v rozvoji informačního systému Munis.
 • Michal Dvořák, DATRON, a.s.
  Anotace
  Portál pro Radu a Zastupitele.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Elektronické skartační řízení a jeho aspekty z pohledu praxe. Konkrétní ukázky realizace toho řízení v elektronickém systému spisové služby Munis ERMS.
 • Pavel Češka, Mgr. Pavel Hryzlík, Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Dopady zpřísnění ochrany osobních údajů do základních registrů a implementace těchto změn v informačních systémech měst a obcí. Praktické zkušenosti s volbou agend a agentových činnostních rolí v IS Munis.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Zákon o zpracování osobních dopadů, změnový zákon a jejich dopady na informační systémy měst a obcí.

Aldis

 • Večerní společenský program
 • Zahájení večera, slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb, Biblioweb
 • Vystoupení hudební skupiny Puzzle Jazz
 • Vystoupení hudební skupiny Ivan Hlas Trio

Velký sál

 • Kybernetická bezpečnost I
 • Pavla Jelečková, Adam Kučínský, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 60'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  • Přehled o plnění zákona o kybernetické bezpečnosti (určování povinných osob).
  • Novinky v oblasti regulace – novela vyhlášky o významných informačních systémech, cloudová vyhláška, vyhláška o likvidaci dat.
  • Varování NÚKIB – co z něj vyplývá.
  • Kontrola plnění zákona o kybernetické bezpečnosti (průběh a zkušenosti z kontrol, častá zjištění a problémy).
 • Jan Kopřiva, ALEF NULA a.s., 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Specializované týmy, které v organizacích zajišťují bezpečnostní dohled a reakci na incidenty (CSIRT, případně SOC), potřebují pro svou optimální funkci vedle vhodných technických nástrojů i odpovídající organizační, procesní a personální zajištění. Globálně přijímaným standardem, dle něhož je technická i procesní vyspělost bezpečnostních týmů nejčastěji hodnocena, je SIM3 – Security Incident Management Maturity Model. Audity a analýzy založené na jmenované metodice umožňují identifikovat slabá místa ve fungování bezpečnostních týmů a poskytují tak jejich provozovatelům podklady pro jejich další zlepšování. V rámci přednášky bude metodika SIM3 blíže představena spolu s problematikou realizace auditů a analýz v souladu s jejími požadavky.
 • Kybernetická bezpečnost II
 • Ing. Radim Pácl, Ing. Tibor Tvardzik, Palo Alto Networks, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Bezpečnostní platforma od Palo Alto Networks je stvořená pro automatizaci. Přesná analýza umožňuje zjednodušit rutinní úkoly a zaměřit se na obchodní priority. Úzká integrace napříč platformou zajišťuje účinnou bezpečnost v síti, cloudu a mobilních zařízeních.
 • Ing. Vojtěch Hvězda, GORDIC spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Zákon o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb. a Vyhláška o kybernetické bezpečnosti 82/2018 Sb. přináší určité povinnosti pro práci s aktivy organizace a jejich řízení. Umíte správně vyhodnocovat tyto fakta? Víte, jak správně udělat analýzu rizik a plán zvládání rizik? Víte, jak správně řídit implementaci opatření pro snížení či odstranění rizik?
  Ochrana a správné zabezpečení dat a informací je dnes považováno za velice důležitý fakt a existenční faktor všech organizací. Víte kde a jaká data vlastníte? Chráníte je dostatečným způsobem? A jste si tím opravdu jistí?
 • František Janů, GORDIC spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Jak správně postupovat při řešení bezpečnostních událostí? Co dělat, když přijde žádost na plnění práv subjektu údajů? Jakým způsobem vzdělávat a prokazatelně seznamovat zaměstnance v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti osobních údajů? Jak tyto procesy sjednotit s ostatními již zavedenými v organizaci? A jak tyto procesy řídí systémově jiné organizace?
 • Jindřich Šavel, Novicom, s.r.o., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Vlastníci KI a VIS se musí aktuálně vypořádat s problémem provozování technologií od výrobců, které nejsou nadále považovány za důvěryhodné. Prezentace se pokusí dát návod, jak podpořit potřebnou analýzu rizik praktickým nástrojem. Novicom BVS pomůže s identifikací, klasifikací a monitoringem nedůvěryhodných IT aktiv. Zároveň dává odpověď na otázku, jakým způsobem nedůvěryhodná aktiva afektují provozované business služby. Novicom BVS je nedílnou součástí strategie aktivního SOCu, kdy pomáhá v rozhodování činnosti bezpečnostním operátorům. Koncept je rovněž doplněn AddNetem – nástrojem Novicomu pro zajištění reakce operátorů SOCu v síti. Ten zajišťuje provoz vysoce spolehlivých integrovaných síťových služeb DDI/NAC a rovněž zajišťuje sběr informací z distribuovaných lokalit potřebných pro vyhodnocení v SOCu (L2, netflow, syslog). AddNet přináší také možnost nastavení pokročilých síťových politik pro zamezení šíření nákaz typu ransomware nebo dramatické snížení pracnosti síťové správy.
 • Kybernetická bezpečnost III
 • Ing. Radim Pácl, Ing. Tibor Tvardzik, Palo Alto Networks, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  XDR od Palo Alto Networks je bezpečnostní platforma pro jednoduchý a ucelený management incidentů, vyšetřování a odezvy bezpečnostních hrozeb napříč sítí, koncové body a cloud pro prevenci před kybernetickými útoky. XDR pomáhá bezpečnostním analytikům odhalit všechna upozornění ze všech produktů Palo Alto Networks na jednom místě, vypráví celý příběh o tom, co se skutečně stalo během několika vteřin a umožňuje bezproblémovou reakci.
 • Vladimír Střálka, Citrix Systems Czech Republic s. r. o.; Michal Kolb, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Microsoft Azure a Citrix Workspace nabízejí efektivní řešení jak provozovat aplikace organizace a doručovat je bezpečně na koncová zařízení uživatele a to plně pod kontrolou IT a se zajištěním všech požadavků na bezpečnost a shodu s regulatorními požadavky (GDPR, ZKB, …)
 • Ing. Aleš Špidla, Český institut manažerů informační bezpečnosti, o.s., 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Umělá inteligence si buduje své místo na obou stranách barikády kybernetické bezpečnosti. Jak se jí to daří a je to příležitost nebo hrozba?
 • Diskuse a dotazy

Malý sál

 • Další vývoj organizace veřejné správy v ČR
 • JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Ministerstvo vnitra, 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy Petr Mlsna bude mluvit o fungování státu, které se bude muset v nadcházejících letech změnit, a to zejména v důsledku společenských, ekonomických, technologických i geopolitických změn, které probíhají v Evropě i na celém světě. Společnost 4.0 a řada dalších trendů vytváří nejen nové příležitosti, ale i nové výzvy, na které stát musí umět reagovat, nebo lépe být přímo hybatelem změn. Obsahem prezentace bude vize fungování státu ve světle těchto výzev. Je potřeba, aby byl stát štíhlý a fungoval efektivně a zároveň udržitelně na všech svých úrovních, proaktivně zjišťoval potřeby klientů, tj. občanů, podnikatelů a firem, poskytoval jim elektronicky naprostou většinu svých služeb a zároveň myslel na ty, kteří elektronicky komunikovat nechtějí či nemohou. Výzev, před kterými stát stojí, je hodně, k potřebným změnám může svým rozvojem na všech úrovních pomoci zejména veřejná správa kontinuálním rušením místní příslušnosti u všech agend, kde je to vhodné, stejně jako modernizací výkonu státní správy, např. vybudováním centrálního informačního systému matrik, zavedením informačního systému pro volby, změnou systému vzdělávání a celou řadou dalších aktivit. Prezentace představí, co je potřeba udělat, aby byl stát připraven na změny probíhající ve společnosti.
 • Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Jaké budou otázky a cíle veřejné správy do roku 2030? V roce 2018 začalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími resorty i zástupci územní samosprávy připravovat novou koncepci dalšího rozvoje veřejné správy s názvem „Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“. Koncepce vychází z vize fungování moderního státu a zaměřuje se primárně na dosažení maximální proklientské orientace veřejné správy. Stanovuje za tímto účelem sadu cílů, které budou v prezentaci blíže popsány. Témata, která se koncepcí do budoucna otevírají, jsou například systémová revize kompetenčního zákona, posílení řízení státní správy v přenesené působnosti směrem do území, dosažení věcného posunu např. v oblastech evidence-informed rozhodování, zavedení přístupu k rozvoji inovací, revize dostupnosti i kvality služeb, meziobecní spolupráce, vzdělávání úředníků i zastupitelů.
 • Mgr. Jakub Jaňura, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Ministerstvo vnitra věnuje významnou pozornost prostorovým aspektům veřejné správy a její dostupnosti. Prioritou, jíž bude příspěvek věnován, je samozřejmě dokončení legislativního procesu zákona o územně správním členění státu. Jeho cílem je sjednotit různá členění České republiky do jednoho systému a také se zasadit o maximální možnou skladebnost této soustavy. Kromě zákonných opatření však Ministerstvo vnitra podrobně analyzuje dostupnost úřadů pro občany a snaží se za pomoci nejmodernějších metod postihnout potřeby klientů veřejné správy, tak aby byly úřady tam, kde je jich skutečně třeba. Mezi nejinovativnější metody patří použití geolokačních dat mobilních operátorů, které pro řešení řady věcných problémů již prokázalo své možnosti na pilotním zpracování z Pardubického kraje. Ministerstvo vnitra se proto do budoucna chce dostat z fáze pilotních ověření k systémovému využití tohoto zdroje dat jako základního podkladu pro nastavování sítě úřadů v území. Příklady dosavadního využití i vize budoucí aplikace budou podrobně představeny v prezentaci, tato metoda je vhodná i pro další aktivity snažící se se mapovat pohyby lidí.
 • Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V roce 2018 proběhly v České republice komunální volby, ze kterých vzešlo 61 892 zastupitelů. Zastupitelé se liší například z pohledu věku, vzdělání, svých profesí a politické příslušnosti. Stejně tak se liší jednotlivé obce a povaha jejich lokální politiky. V malých obcích má lokální politika velmi specifický charakter oproti lokální politice ve velkých městech. Příspěvek nabízí výsledky jedné z nejrozsáhlejších analýz komunálních voleb, která byla za Ministerstvo vnitra vytvořena. Jejím cílem bylo odpovědět na otázky: Jak se odráží specifičnost malých obcí v profilu zastupitelů? Jaký je typický profil zastupitelů v nejmenších obcích a jaký je naopak ve městech? Jaké profese u zastupitelů převažují? Jaké procento zastupitelů má vysokoškolské vzdělání? Jaký je mezi zastupiteli poměr mužů a žen? Jaká je politická příslušnost zastupitelů? Lze vysledovat nějaké rozdíly mezi zastupiteli z různých krajů? Odpovědi na tyto otázky a další výsledky analýzy vám představí tento příspěvek.
 • Mgr. Petr Vokáč, Ministerstvo vnitra, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Elektronizace organizačního zajištění voleb.
 • Soubory ke stažení
 • Mgr. Bohdan Urban, Ing. Oldřich Kalina, Ministerstvo vnitra; Radek Průša, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.; Ing. Martin Procházka, Krajský úřad Kraje Vysočina; Ing. Radek Brázda, Městský úřad Vyškov
  Soubory ke stažení
 • Ondřej Profant, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ing. Roman Vrba, Mgr. Bohdan Urban, Ministerstvo vnitra; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů; Mgr. Zdeněk Semorád, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická; a další, uvádí Ing. Pavel Rous; Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR; Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Open source ve veřejné správě, Výhledy financování eGovermentu z evropských fondů, Typový spis, Elektronizace veřejných zakázek, Certifikační autorita pro veřejnou správu, Přístup k datům ze základních registrů, Platnost elektronického dokumentu, Dotační tituly na vysokorychlostní internet a další témata.

Eliščin sál

 • Soubory ke stažení
  Anotace
  Setkání je určeno pro všechny subjekty, které zajímá, jak můžeme přispět ke kvalitnímu životu v různých typech regionů, nebo např. ve městech či ve venkovském prostoru. Chceme, aby všichni obyvatelé mohli dosáhnout kvalitního života v místě, které je jejich domovem. České regiony, města a venkov se mezi sebou v řadě ohledů velmi odlišují. Nenajdete dvě stejné obce ani dva stejné kraje. I přesto že mají společné znaky, jsou ve velké míře výjimečné a čelí problémům vyžadujícím na míru šitá řešení.
  Strategie by proto měla být citlivá k potřebám i možnostem českého území, aby každé místo dokázalo co nejlépe naplnit svůj potenciál. Za klíčový zdroj pro rozvoj jednotlivých regionů, měst a obcí je vedle podpory státní správy významná kvalita lidského kapitálu i další důležité předpoklady, které rozhodují o naplnění potenciálu daného místa.
  Přijďte se dozvědět a diskutovat více o těchto potřebách a způsobu jejich naplňování přímo od tvůrců Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a můžete tak nahlédnout do procesu tvorby politiky regionální rozvoje v ČR.
 • Aktuální stav tvorby, seznámení s hlavními závěry problémové analýzy
 • Co chceme, zaměření se na cíle a opatření
 • Jak toho chceme dosáhnout, indikátory
 • Přestávka
 • Diskuse

Expozice Triada

 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Zákon o zpracování osobních dopadů, změnový zákon a jejich dopady na informační systémy měst a obcí.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Tvorba spisového řádu a revize spisového a skartačního plánu jako služba od společnosti Triada.
 • Pavel Češka, Mgr. Pavel Hryzlík, Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Dopady zpřísnění ochrany osobních údajů do základních registrů a implementace těchto změn v informačních systémech měst a obcí. Praktické zkušenosti s volbou agend a agentových činnostních rolí v IS Munis.
 • Vyhodnocení znalostní soutěže Munis