ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Pražská deklarace k rozvoji informační společnosti

24. 3. 2003, 15.00

Úvod

Jsme si vědomi strategického cíle Evropy, aby se stala maximálně konkurenceschopnou a dynamickou, na znalostech založenou ekonomikou. K jeho dosažení je nutná podpora rozvoje informační společnosti a plnění cílů vytyčených v Akčním plánu eEurope 2005, Informační společnost pro všechny.

Jsme si vědomi, že rozvoj informační společnosti je významným faktorem k efektivnímu výkonu veřejné správy, vytváření otevřené společnosti, zapojení občanů do demokratických procesů a zlepšování celkové kvality života. K zajištění těchto cílů je nezbytný aktivní přístup všech složek veřejné správy na národní i regionální a lokální úrovni.

Velká města mají v procesu rozvoje informační společnosti významnou úlohu díky specifickým podmínkám jako je velký počet obyvatel, koncentrace ekonomického i tvůrčího potenciálu, avšak nezřídka i složitější vnitřní administrativní uspořádání. Zvláště významnou úlohu pak mají hlavní města kandidátských zemí, která díky svému postavení i ambicím na mezinárodní scéně musí být nositeli idejí a řešení odpovídajících aktuální úrovni vývoje informačních a komunikačních technologií a jejich uplatňování ve vyspělé Evropě.

Základem efektivního postupu měst a regionů v rozvoji informační společnosti je vzájemná spolupráce a výměna zkušeností. Zvláštní důraz klademe na spolupráci s evropskými sítěmi a asociacemi a na vzájemnou spolupráci měst a regionů kandidátských zemí s cílem uplatnit svůj vliv na strategické rozhodování, formování politik a programů a na přístup ke zdrojům Evropské unie.

Cíle a závazky

Přihlášení ke strategickým cílům EU v rozvoji informační společnosti (eEurope 2005), jejich implementace do strategických záměrů měst (e-strategie).

Rozvojem informační společnosti přispět k hospodářskému rozvoji měst, rozvoji otevřené společnosti, zvýšení účasti obyvatel na řízení a samosprávě a zvýšení kvality života obyvatel ve všech sférách.

Zajistit přístup k nástrojům informační společnosti pro všechny skupiny obyvatel, podporovat jejich vzdělání a zajistit potřebnou propagaci a diskusi.

Zajistit, jako nezbytnou podmínku k efektivnímu výkonu veřejné správy v době rozvoje informační společnosti, potřebné kroky v reorganizaci výkonných složek a administrativních procesů veřejné správy, včetně systematického přístupu ke vzdělávání zaměstnanců administrativy.

Posilovat roli měst a regionů v naplňování e-strategií v kontaktu s národními a evropskými strukturami, posilovat vzájemnou spolupráci a spolupracovat s mezinárodními sítěmi a asociacemi, zajistit výměnu zkušeností z této spolupráce. Usilovat o systematické dokumentování a poměřování plnění cílů stanovených e-strategiemi. Společně usilovat o účast na projektech a programech EU. Vytvořit pro uvedené činnosti dobré podmínky a efektivně spolupracovat s dalšími subjekty veřejné správy, vědeckými institucemi a privátní sférou.

K naplnění uvedených cílů a závazků je žádoucí v blízkém časovém horizontu zajistit následující aktivity:

  • Vypracovat informační strategie a realizační plány měst zahrnující cíle EU, na základě specifických podmínek a priorit pak realizovat v praxi programy a projekty.
  • Analyzovat situaci ve vlastních městech s důrazem na "dobré postupy", vzájemně se informovat a podílet se na poměřování dosažených výsledků (benchmarking).
  • Vytvořit potřebné zázemí pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností formou konferencí, seminářů i na webových stránkách.
  • Posílt vzájemnou spolupráci a vytváření sítí, poskytovat vzájemně informace o připravovaných událostech, hledat řešení formou společných projektů
  • Aktivně se zapojit do činnosti v národních asociacích a v mezinárodních organizacích sdružujících města a regiony k problematice rozvoje informační společnosti (např. TeleCities, ERISA, ELANET, Global Cities Dialogue příp. dalších).
  • Aktivně se podílet na diskusi k strategiím a programům v rámci Evropy a zajistit účast ve vybraných strukturách (např. Co-ordination Committee of eEurope 2005 Action Plan)
  • Společně postupovat v přípravách na mezinárodní summity informační společnosti (Ženeva 2003, Tunis 2004).

Tato deklarace byla přijata na setkání reprezentantů hlavních měst kandidátských zemí v Praze dne 23. 3. 2003 u příležitosti konference ISSS/LORIS 2003.