ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Komuniké konference ISSS 2003

Tento dokument prezentuje hlavní okruhy problémů, které byly diskutovány během konání konference. Na základě těchto prezentací komuniké formuluje směry, které je třeba v dalším období zejména prosazovat pro podpoření procesu informatizace veřejné správy v České republice i s ohledem na problematiku přistupujících a kandidátských států EU:

 1. Dokončit proces vytváření podmínek pro vzájemnou součinnost informačních systémů veřejné správy, zvýšit pružnost jejich reakce na změny a potřeby cílových skupin a zajistit jejich efektivnost, bezpečnost a transparentnost pro všechny skupiny uživatelů.
 2. Definovat rozhraní mezi informačními systémy veřejné správy na různých úrovních samosprávných subjektů a státních organizací a legislativně zajistit pravidla informovanosti v této oblasti.
 3. Definovat odpovědnost dotčených subjektů za sběr, správu a aktualizaci dat veřejné správy. Určit pravidla pro sdílení, využívání a zpřístupnění těchto dat.
 4. Společně podporovat rozvoj mezinárodních aktivit směřujících k budování informační společnosti s ohledem na vstup České republiky do Evropské unie. Výraznou politickou podporou zajistit silnou pozici ČR v rozvoji a využívání ISVS v rámci EU. Česká republika tak může významně přispět k výměně zkušeností mezi stávajícími a přistupujícími zeměmi EU.
 5. Rozšířit rozsah a kvalitu služeb veřejné správy pro  občana ve všech jeho rolích a životních situacích včetně překonávání zdravotních i jiných znevýhodnění. Zvýšit podíl používání elektronických nástrojů a tím zefektivnit rozhodovací procesy a zlepšit výkon veřejné správy.
 6. Identifikovat veřejné i privátní zdroje a modernizovat principy odpovědnosti při financování a projektování aktivit v oblasti informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě s ohledem na vývoj informační společnosti.
 7. Identifikovat úlohu ICT při řešení krizových situací. Koordinovat a řídit přípravu a využívání informačních systémů pro spolehlivé informování dotčených cílových skupin a zvládnutí těchto mimořádných událostí.
 8. Zdůraznit roli geodat a geoinformací jako nedílné složky informačních systémů veřejné správy. Jejich širší využívání povede k významnému rozvoji informačních služeb pro správu území a informování občanů.
 9. V návaznosti na reformu veřejné správy zvyšovat obecnou úroveň informatizace územních samospráv.
 10. Věnovat zvýšenou pozornost potřebě informační bezpečnosti při přípravě, výstavbě a provozu informačních systémů. Dosáhnout toho zejména standardizací procesu tvorby aplikací.
 11. Zvýšit informační gramotnost občanů a jejich povědomí o nových nástrojích komunikace s veřejnou správou.

Úloha IT technologií v krizových situacích (tématická skupina č. 1)

Shrnutí závěrů tématické skupiny pro komuniké

Hlavním cílem IT technologií v krizových situacích je umožnit nalézt optimální řešení krizové situace a pomoci při jeho hledání. Dále musí zajistit spolehlivou komunikaci všech zodpovědných složek a informovanost všech cílových skupin.

Cílové skupiny

 • vrcholový management rizikových provozů (např. Temelín, vodohospodáři, armáda, …)
 • top management ČR a příslušní pracovníci dotčených resortů
 • výkonné složky (hasiči, policie, záchranná lékařská služba, složky civilní obrany, atd.)
 • media (TV, rádio, internet, SMS, ...)

Cíle

 1. zajistit jednotné odolné, spolehlivé a dostatečně rychlé propojení všech dotčených cílových skupin (krátkodobý)
  postup:
  • definovat potřebné technologie, ověřit jejich kvalitu a chování během krize
 2. zajistit komunikaci na úrovni krizového řízení a na úrovni občanů (krátkodobý)
  postup:
  • zjistit současný stav a kvalitu vybavení na všech úrovních dotčených subjektů
 3. mít připraveny matematické modely a vhodná řešení pro různé krizové situace (krátkodobý)
  postup:
  • definovat množiny informací nutných pro kvalitní krizové řízení
  • legislativně zajistit dotčeným složkám přístup k daným informacím
  • je třeba sjednotit terminologii v krizových situacích
  • zajistit spolehlivost IT v průběhu krizové situace

Komunikace veřené správy s občany (tématická skupina č. 2)

Shrnutí závěrů tématické skupiny pro komuniké

Veřejná správa a občané nevyužívají v plné míře možnosti dostupných technologií. Důvodem této absence je nedostatečné povědomí obou stran o možnostech těchto technologií a nedostatečná ICT gramotnost.

Cílové skupiny

 • občan
 • veřejná správa

Cíle

 1. při respektování uzákoněného principu ochrany osobních údajů realizovat a prosadit Zákon o rovném přístupu k informacím všem skupinám občanů ve všech životních situacích (krátkodobý)
  postup:
  • správné informace na správném místě ve správný čas
  • jasně specifikovat hranici mezi informacemi přístupnými pro širokou veřejnost a informacemi chráněnými zákonem o ochraně osobních údajů
  • umožnit zveřejňovat dokumenty s různou úrovní zveřejnění informací podle přístupových práv a situací uživatele
  • podpora automatizovaného přístupu k informacím
 2. zjednodušit přístup občana k informacím VS (krátkodobý)
  postup:
  • třídit poskytované informace, nezahltit uživatele
  • sjednotit zveřejňování informací o VS na portálech orgánů VS
  • zpřehlednit a sjednotit způsob a strukturu portálů VS a informací na nich zveřejňovaných
  • umožnit sdílení dat v registrech VS
 3. zvýšit informační gramotnost občanů a jejich povědomí o nových nástrojích komunikace veřejné správy
 4. zvýšit poptávku populace po informacích VS
 5. umožnit eskalaci problémů z nižších složek exekutivy k vyšším

Elektronické dokumenty ve veřejné správě (tématická skupina č. 3)

Shrnutí závěrů tématické skupiny pro komuniké

Pro použití elektronických dokumentů a identifikátorů již existují funkční technologické nástroje, jejich široké využívání je však omezeno neexistencí vhodných podmínek a nepřipraveností veřejné správy a občanů k jejich nasazování.

Cílové skupiny

 • občan
 • zaměstnanci veřejné správy
 • veřejná správa
 • podnikatelské subjekty

Cíle

 1. zpřístupnit informační zdroje dotčeným cílovým skupinám a definovat oprávněnost přístupů
  postup:
  • standardizovat elektronické dokumenty
  • zřídit kontaktní místa pro elektronický styk občanů s veřejnou správou
 2. zrychlit, usnadnit a zefektivnit práci státní správy
  postup:
  • vytvořit všeobecné metodiky pro popis, oběh a vytváření strukturovaných dokumentů
  • poskytnout a prosadit používání nástrojů veřejné správy podporujících práci s elektronickými dokumenty
 3. zajistit funkční evidenci a správu dokumentů v maximálním rozsahu
  postup:
  • koordinovat práci jednotlivých resortů a samospráv pro práci s el.dokumenty a jejich výměnu mezi sebou
 4. zajistit dodržování standardu práce s dokumenty na všech úrovních státní správy a samosprávy
  postup:
  • provést komplexní analýzu legislativy ČR a novelizovat zákony, které znemožňují použití elektronického podpisu a elektronického dokumentu
 5. vznik elektronické agendy VS pro oběh dokumentů
  postup:
  • vytvořit jednotnou metodiku pro práci s el.dokumenty zejména na úrovni komunikace VS a občanů
  • vypracovat pravidla bezpečnostní politiky při práci s el.dokumenty
 6. umožnit nejširší veřejnosti získání a používání elektronických identifikátorů
  postup:
  • navrhnout a realizovat systém získání identifikátorů reálný pro všechny skupiny obyvatelstva
  • vysvětlit princip a výhody používání elektronických identifikátorů pro občany, zvýšit povědomí občanů o existenci takových nástrojů
  • zajištění standardizace a jednoznačnosti elektronických identifikátorů

Státní informační politika (tématická skupina č. 4)

Shrnutí závěrů tématické skupiny pro komuniké

Revidovat SIP, stanovit jasně definované cíle SIP a kritéria měření dle bencharking eEurope. Pokračovat v plnění akčního plánu, stanovit nové způsoby financování projektů.

Cílové skupiny

 • na úrovni řízení SIP -- náměstci všech resortů
 • vláda a poslanci
 • občan

Cíle

 1. dosažení potřebného stupně IT gramotnosti obyvatelstva (občan, zaměstnanci VS) (krátkodobý
  postup:
  • vyhodnotit dosavadní realizaci Akčního plánu SIP
  • školení, osvěta v oblasti ICT
 2. zajištění přístupu k informacím (krátkodobý)
  postup:
  • aktualizovat Akční plán SIP
  • realizace projektů dle akčního plánu
  • stanovení nového způsobu financování projektů
  • stanovit kritéria pro hodnocení úspěšnosti realizace SIP a formu jejich kontroly
 3. zefektivnění činnosti orgánů VS, vlády, Parlamentu ČR (střednědobý)
  postup:
  • realizace projektů dle akčního plánu
 4. revize SIP (krátkodobý)
  postup:
  • nový vládní materiál vycházející z dosavadních zkušeností a stanovující jasné cíle a kritéria
 5. stanovení kritérií měření (krátkodobý)
  postup:
  • prosadit metodiku dle bencharking eEurope

Bezpečnost informačních systémů (tématická skupina č. 5)

Shrnutí závěrů tématické skupiny pro komuniké

Všechny služby poskytované v rámci informační infrastruktury i služby směrem k veřejnosti musí vykazovat vysokou úroveň spolehlivosti a bezpečnosti. Je nutné zvýšit povědomí pracovníků veřejné správy a samosprávy o zásadním vlivu bezpečnosti na fungování IS. Synchronizace bezpečnostních norem s normami Evropské unie.

Cílové skupiny

 • správci sítě
 • bezpečnostní manažeři
 • vrcholový management
 • nepřímo se dotýká všech cílových skupin

Cíle

 1. bezpečné a spolehlivé služby ISVS (dlouhodobý)
  postup:
  • překvalifikování vstupních údajů do ISVS dle nároků na bezpečnost
  • vybudování bezpečné komunikační infrastruktury veřejné správy
 2. bezpečnost dílčích ISVS (střednědobý)
  postup:
  • důsledná implementace bezpečnostní politiky na všech stupních řízení
  • vytvoření právního rámce pro aplikaci bezpečnostních standardů
  • uřízení bezpečnostních rizik na personální úrovni
 3. zaměření se na nejnovější metody a technologie v zajištění bezpečnosti (krátkodobý)
  postup:
  • využití komplexních služeb předvídání a detekce neoprávněných pokusů
  • kombinace ochrany a integrace různých způsobů zabezpečení

LORIS (tématická skupina č. 6)

Shrnutí závěrů tématické skupiny pro komuniké

Zvyšovat kvalitu a kvantitu komunikačních služeb veřejné správy pro občana ve všech jeho rolích a životních situacích. Specifikovat služby vhodné a nevhodné pro digitalizaci při respektování rozdílných potřeb regionů a přeměnit služby informačních zdrojů ISVS na proaktivní služby.

Cílové skupiny

 • tvorba státního rozpočtu na všech úrovních
 • výkonní náměstci (optimalizace rozpočtu)
 • vrcholový management

Cíle

 1. cílená podpora perspektivních technologií (dlouhodobý)
  postup:
  • přímá i nepřímá podpora aplikace špičkových technologií v pilotních projektech
 2. cenová politika směrem k cílovému uživateli (krátkodobý)
  postup:
  • podpora konkurenčního prostředí
 3. podpora modelu nákupu služeb, nikoli vlastnictví technických prostředků a řešení (střednědobý)
  postup:
  • legislativní podmínky a vymahatelné záruky plnění smluvních vztahů poskytujících
 4. výpočetní nebo síťovou kapacitu jako službu
 5. přiblížení se standardům EU v oblasti IT
 6. diagnostikovat regionální nerovnováhy
 7. digitalizovat státní i krajské služby společně
 8. připravit digitální služby občanům jako proaktivní, nikoliv pouhé zdroje informací

Internet pro znevýhodněné skupiny občanů (tématická skupina č. 7)

Shrnutí závěrů tématické skupiny pro komuniké

Zajistit dostatečnou připravenost veřejné správy a samosprávy pro komunikaci se znevýhodněnými občany. V rámci zvyšování IT gramotnosti občanů vytvořit kvalitní podmínky pro tuto skupinu občanů.

Cílové skupiny

 • handicapovaní občané
 • subjekty poskytující služby a servis handicapovaným občanům

Cíle

 1. zvyšovat informační gramotnost znevýhodněných osob a tím zvýšit jejich šanci na trhu práce
  postup:
  • podpora školících center
  • vytvořit prostředí pro využití nabytých dovedností
 2. vytvořit portál pro občany se zdravotním postižením (1 rok)

  postup:
  • vyhlásit grant na vytvoření portálu a vytvořit portál
 3. dosáhnout systematické tvorby internetových informačních zdrojů pro znevýhodněné skupiny občanů (střednědobý)
  postup:
  • podpora takto zaměřených projektů, spolupráce s úřady práce
  • zahrnout do zákona o elektronických komunikacích připojení k Internetu jako univerzální službu, která by byla poskytována občanům se ZP za definovaných výhodnějších podmínek
  • zvýhodnit občany se ZP při pořízení a provozování připojení k Internetu
 4. eliminovat diskriminaci a podpořit integraci této skupiny občanů do společnosti (krátkodobý)
  postup:
  • dotační tituly formulovat tak, aby umožňovaly přihlásit do soutěže internetové projekty
  • aktivně informovat o potřebách určitých ZP skupin (např. doporučení pro tvůrce www, ...)

Informatizace územních samospráv po reformě veřejné správy (tématická skupina č. 8)

Shrnutí závěrů tématické skupiny pro komuniké

Celý proces informatizace územních samospráv musí být především metodicky správně řízen, musí mít podporu v legislativě a v řídících pracovnících centrálních orgánů (ochota spolupráce). Nesmí se zanedbat školicí procesy jak zaměstnanců veřejné správy, tak občanů.

Cílové skupiny

 • starostové měst a obcí
 • zaměstnanci územních samospráv
 • veřejnost -- občané i firmy
 • MI ČR, MV ČR, MMR ČR a jejich delegovaná pracoviště
 • představitelé krajů

Cíle

 1. srovnat informační úroveň všech samospráv (střednědobý)
  postup:
  • legislativní a metodická podpora MI ČR
  • zajistit převod IT na nové úřady především z hlediska licenčních podmínek
  • technická bezpečnost -- vzrůstá hrozba nedovolených přístupů do systému
  • vytvoření nového efektivního způsobu financování informatizace
 2. zajistit činnost úřadů po převzetí nových pravomocí (krátkodobý)
  postup:
  • proškolit zaměstnance na novou práci (převzetí zodpovědnosti)
  • zajistit vzájemnou komunikaci mezi orgány VS
  • zlepšit podporu samosprávy ze strany centrálních orgánů
 3. zamezit duplicitnímu sběru dat (krátkodobý)
  postup:
  • sjednotit data, metodická a řídící podpora MI ČR
 4. umožnit občanům přístup k datům (krátkodobý)
  postup:
  • využití dostupných technologií, vyhovující legislativní podmínky
 5. zlepšit orientaci občanů ve VS (střednědobý)
  postup:
  • školení občanů v oblasti ICT, uživatelsky přívětivé aplikace

Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy (tématická skupina č. 9)

Shrnutí závěrů tématické skupiny pro komuniké

Úkolem všech institucí, které pořizují, spravují a poskytují geografické informace, je maximalizace přínosu jimi poskytovaných služeb občanům euroregionu. Toho je možné dosáhnout maximálním využitím existujících technologických možností, vytvořením příznivého administrativně-právního prostředí a integrací národních aktivit v rámci evropských projektů

Cílové skupiny

 • telemati (pro potřeby aplikovaných IS)
 • občané
 • firmy
 • orgány veřejné správy a samosprávy

Cíle

 1. zohlednit pro oblast GI principy "Public Sector Information" deklarované v dokumentech EK (střednědobý)
  postup:
  • zohlednit principy PSI do pravidel souvisejících s poskytování GI v rámci veřejného sektoru a vůči soukromému sektoru
 2. zapojit se do procesu tvorby a implementace evropského záměru INSPIRE (střednědobý)
  postup:
  • aktivní zapojení české GI komunity do připomínkování, tvorby návrhů a jejich následného praktického zohlednění
 3. zvýšit integraci GI(T) do vytvářených i existujících ISVS (střednědobý)
  postup:
  • posílení spolupráce mezi různými útvary a úrovněmi veřejné správy
 4. posílit využití GI(T) pro informování veřejnosti (krátkodobý)
  postup:
  • změna přístupu na úrovni koncepční, strategické i projektově-realizační
 5. zajistit vznik návrhu tvorby registru geografických informací (střednědobý)
  postup:
  • pomocí organizačních opatření a vzdělávání v rámci úřadů umožnit širší využívání informačních zdrojů
 6. zajistit rovnocenné podmínky pro přístup k potřebným datům (dlouhodobý)
  postup:
  • odstranění právních a legislativních bariér
  • vyhodnocení potřeby geoinformací pro jednotlivé orgány státní správy a samosprávy

E-government (tématická skupina č. 10)

Shrnutí závěrů tématické skupiny pro komuniké

Současný stav vykazuje jasné znaky izolovaného zpracovávání informacích v heterogenních systémech, dochází k duplikacím dat a jejich nedostatečnému sdílení. Jako řešení vedoucí k zrychlení a zkvalitnění přístupu občanů i orgánů veřejné správy k relevantním informacím se jeví Portál veřejné správy, který již má připravenu konceptuální a transakční část, v současné době je třeba naplnit obsahovou strukturu.

Cílové skupiny

 • vrcholové vedení
 • občan
 • zaměstnanec veřejné správy
 • vedení úřadů
 • členové vlády a jejich ministerstva

Cíle

 1. zavést povinnost zpřístupnit informace, formuláře a předpisy na všech úrovních veřejné správy i samosprávy prostřednictvím standardizovaných uživatelských rozhraní (krátkodobý)
  postup
  • legislativní prostředí vynucující užití v informační rovině a závaznost umísťování informací v této formě
  • schválit zákon o registrech jako základního předpokladu rozvoje e-governmentu
 2. náprava chyb a nedostatků ve standardech ISVS (střednědobý)
  postup
  • spolupráce se všemi složkami VS na tvorbě standardů
  • napravit formální nedostatky v standardech a chyby v jejich logice (protichůdné informace, nejednotná a nejasná terminologie, neucelenost)
  • vyřešit problematiku užití el. podpisu, čas podání, čas přijetí, potvrzení příjmu, archivace dokumentů i po vypršení certifikátu, přílohy k podání, dostupnost i mimo pracovní dobu, elektronická doručenka
 3. zvýšit informační gramotnost občanů i zaměstnanců VS a jejich povědomí o nových nástrojích komunikace s VS (krátkodobý)
  postup
  • hodné PR, medializace, školení, snížení (nejlépe anulování) ceny certifikátu a čipové karty
 4. umožnit elektronický oběh dokumentů pro jednání vlády (krátkodobý)
  postup
  • připravit návrh řešení
  • vybrat agendy vhodné k elektronizaci
 5. umožnit občanům orientaci v nepřehledném množství informačních zdrojů
  postup
  • zpřístupnit služby VS přes homogenně fungující digitální rozhraní -- portál VS
  • naplnit obsahovou strukturu portálu VS, především adresář úřadů a katalog životních situací a dále portál rozvíjet při maximálním využití již existujících projektů a datových zdrojů
  • spolupráce resortů, krajů a obcí při aktualizaci a ověření zveřejněných informací, nastavit pravidla vkládání informací a odpovědností za obsahovou správnost
  • získání zpětné vazby o informačních potřebách občanů, integrace rozšiřujících funkcionalit v reakci na požadavky občanů
  • realizovat autentizační mechanismy
 6. uspokojit základní informační potřeby občana (krátkodobý)
  postup
  • podpora a automatizace řešení životních situací, průvodce životním cyklem vyřizování agendy
  • podpořit rozšíření elektronických identifikátorů a jejich dostupnost pro nejširší vrstvy občanů

Podpora a rozvoj IVS (tématická skupina č. 11)

Shrnutí závěrů tématické skupiny pro komuniké

Představení očekávání (ze strany zadavatele) a přístupů k řešení (ze strany dodavatelů) problematiky intranetu veřejné správy

Cílové skupiny

 • IT firmy (dodavatelé)
 • MI ČR
 • odbory informatiky orgánů VS

Cíle

 1. realizace a provozování bezpečné a spolehlivé infrastruktury IVS (dlouhodobý)>
  postup:
  • věcné vymezení obsahu Intranetu veřejné správy
  • implementace technologických řešení IVS
  • poskytování relevantních služeb veřejné právě při zachování definované úrovně kvality

Internetizace měst a obcí (tématická skupina č. 12)

Shrnutí závěrů tématické skupiny pro komuniké

Podporovat výměnu informací o dosažených výsledcích v relevantních oborech a situacích a na základě toho usnadnit, zrychlit a i finančně zefektivnit vývoj a využívání informačních systémů.

Cílové skupiny

 • vrcholové vedení
 • občan
 • zaměstnanec státní správy
 • vedení úřadů
 • členové vlády a jejich ministerstva

Cíle

 1. cíleně získávat a zpracovávat informace o posunech ve využívání IS v zahraničí (dlouhodobý)
 2. podpora rozvoje venkova (zabránění migrace obyvatelstva do velkých měst) (dlouhodobý)
  postup:
  • digitalizace dokumentů, procesů a informačních systémů
 3. vyrovnání informační úrovně se státy EU (střednědobý)
 4. zvýšení kvality služeb ISVS směrem k občanům (krátkodobý)

Projekty podporující rozvoj informačních systémů (tématická skupina č. 13)

Shrnutí závěrů tématické skupiny pro komuniké

Podporovat komunikaci a spolupráci v rámci informačních systémů veřejné správy. Rozvíjet projekty podporující efektivní a svobodný přístup k informacím.

Cílové skupiny (dle jednotlivých prezentovaných projektů)

 • Vláda ČR
 • Parlament ČR a SR
 • Senát ČR
 • orgány veřejné správy
 • občan

Cíle

 1. definovat rozhraní IS pro vzájemnou komunikaci (střednědobý)
  postup:
  • návrh koncepce a realizace Portálu VS
  • zajištění legislativní podpory rozvoje ISVS
  • věcné vymezení obsahu Intranetu veřejné správy
  • podpora tvorby a správy registrů ISVS