ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Nominace na cenu Český zavináč

19. 3. 2003, 10.00


Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna

Navrhovatel

  • PhDr. Karel Sosna, Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Parlamentní knihovna, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
  • JUDr. Ĺubomír Fajták, Kancelária Národnej rady SR, Parlamentný inštitút, Mudroňova 1, 812 80 Bratislava

Charakteristika projektu

Digitální knihovna je společným projektem českého a slovenského parlamentu, na kterém se podílejí parlamentní knihovna, odbor informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny a odbor informatiky Kanceláře Senátu za českou stranu a Parlamentní knihovna, parlamentní archiv a odbor informatiky Kanceláře Národní rady Slovenské republiky za slovenskou stranu.

Hlavním účelem projektu je vytvoření a provozování jednotného informačního systému

  • činnosti zákonodárných orgánů České republiky a Slovenské republiky od jejich vzniku v roce 1993 do budoucna,
  • činnosti společných zákonodárných orgánů Československé republiky v letech 1918 až 1992 a
  • činnosti českých a slovenských poslanců v různých zákonodárných orgánech (Slovenská národní rada, Říšský sněm a Sněm království Českého) od roku 1848 do roku 1914.

Přínos projektu k rozvoji informační společnosti

Hlavním přínosem projektu k rozvoji informační společnosti je, že se jedná o vůbec první mezinárodní projekt svého druhu, který znamená průlom ve vzájemné informovanosti zákonodárných sborů a široké veřejnosti obou zemí. Jeho výsledkem je nejenom lepší vzájemná informovanost a značná úspora finančních a lidských zdrojů, ale i významný příspěvek k nalézání a pochopení společné evropské identity.


Propojení systémů poslanecké sněmovny a senátu v Parlamentu ČR a veřejný interface

Navrhovatel

Corpus Solutions, a. s., Pod Pekařkou 1, Praha 4-Podolí

Charakteristika projektu

Projekt je jasným příkladem G2G (Úřad->Úřad) a G2C (Úřad->Občan) aplikace, které jsou páteří elektronizace veřejné správy. Zajišťuje plynulý tok elektronických dokumentů mezi oběma komorami Parlamentu ČR (Usnesení, návrhy zákonů, apod.), umožňuje jednoduché napojení dalších institucí k tomuto systému a obsahuje veřejné rozhraní, které dovoluje poslancům, senátorům, novinářům, veřejnosti vyhledávání ve všech dokumentech senátu, přihlášení k automatickému upozorňování na nové dokumenty spojené s projednáváním určitých zákonů, elektronickou podatelnou pro podání návrhů a řadu dalších funkcí.

Přínos projektu k rozvoji informační společnosti

Projekt má zásadní význam nejen pro svoji vlastní funkci vůči veřejnosti -- tedy elektronizaci procesů spojených s legislativními procesy a tudíž elektronizaci veřejné správy v jejím samotném srdci, ale i možnosti pro každého občana být plně informován a zapojen do tohoto procesu. Je nutné si uvědomit, že projekt je především jasným milníkem při propojování jednotlivých úřadů státní správy a samosprávy, neboť jednoznačně ukazuje, že je možné takové propojení realizovat bez dramatických zásahů do existujících systémů a extrémních finančních výdajů. Propojení jednotlivých úřadů je naprostým základem rozvoje informační společnosti, neboť zásadně zefektivňuje její fungování, učí vlastní veřejnou správu fungovat v novém otevřeném elektronickém světě a umožňuje jednoduše zapojit občana do těchto procesů.


Projekt Blind Friendly Web

Navrhovatel

Česká rada humanitárních organizací, Českobratrská 9, 130 00 Praha 3

Charakteristika projektu

Cílem tohoto projektu je pomoci zpřístupnit informace zveřejňované na internetu uživatelům s těžkým zrakovým postižením.

Projekt navíc přesahuje rámec svého určení. Webové stránky, které splňují podmínky Blind Friendly Web, jsou přístupné i těžce tělesně postiženým uživatelům, kteří nemohou vůbec nebo jen v omezené míře používat myš. Upozornění a dodržení pravidel týkajících se slabozrakých uživatelů ocení do značné míry i uživatelé, kteří se sice nepovažují za slabozraké, ale problémy s čitelností drobného písma rozhodně mají. Jedná se např. o seniory nebo osoby s refrakční oční vadou, kompenzovatelnou dioptrickými brýlemi.

Z pohledu vývoje prezentací zdravotně postižených na českém internetu považujeme tento projekt za nejzajímavější v celé dosavadní historii.

Přínos projektu k rozvoji informační společnosti

Projekt motivačním způsobem propaguje myšlenku bezbariérovosti z pohledu minoritní skupiny uživatelů internetu. Přitom jde z pohledu přístupu k internetu o nejvíce handicapovanou skupinu uživatelů. Prezentace projektu mezi uživateli internetu napomáhá lepšímu vnímání a pochopení této skupiny uživatelů, jejich problémů a obtíží, napomáhá jejich integraci do společnosti.

Nejvýznamnějším přínosem projektu je vliv na informatizaci veřejné správy. Projekt si našel cestu i do komerční sféry, je představován na prestižním mezinárodním veletrhu informačních technologií Invex Brno.

Projekt je velmi kladně hodnocen i mezi zdravotně postiženými. Článek s názvem "Jsou internetové stránky vašeho úřadu přístupné nevidomým občanům?" (Veřejná správa 11/2002) obdržel 1. cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické dílo propagující vhodným způsobem problematiku života s postižením. Týdeník kromě výše zmíněného článku otiskl rovněž přílohu "Projekt Blind Friendly Web", která představuje celou kompletní dokumentaci zásad přístupnosti WWW stránek pro těžce zrakově postižené uživatele.

Řešitel projektu

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Metodické centrum informatiky, Chaloupkova 7, 612 00 Brno

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých se již dlouhodobě zabývá využitelností ICT těžce zrakově postiženými osobami ke zmírnění jejich informačního deficitu a odstranění bariér v komunikaci s okolím.


Animal Disease Notification System -- Systém pro hlášení nákaz

Navrhovatel

Aquasoft, spol. s r. o., Těšnov 5, Praha 1 110 00

Charakteristika projektu

Přidaná hodnota WWW rozhraní k IS ADNS se skládá ze 3 základních částí:

  1. Analyzátoru došlých mailových zpráv, který ukládá zprávy a její položky do připravené relační databáze
  2. Realční databáze pro uchovávání dekódovaných ADNS zpráv
  3. WWW rozhraní pro vyhledávání, zobrazování detailu zpráv a přeposílání dále elektronickou poštou

ADNS zprávy ve špatném formátu (nedekódovatelném) jsou uchovávány samostatně a správce IS je může manuálně upravit tak aby mohly být do IS uloženy.

Přínosy projektu

Zapojení Státní veterinární správy České republiky do systému pro hlášení nákaz fungujícího v Evropské Unii

Obousměrná komunikace s evropskými protějšky o nákazách na území EU.

WWW rozhraní IS ADNS je přístupné prostřednictvím WWW portálu SVS všem odpovědným pracovníkům SVS. Primárně slouží pro pracovníky krizového centra SVS, jejichž povinností je sledovat a evidovat nákazy z okolních evropských zemích, informovat o jejich výskytu další složky SVS a navrhovat opatření vůči těmto výskytům.


Soutěž Zlatý erb

Navrhovatel

Sdružení Zlatý erb, U svobodárny 12, 190 00 Praha 9

Charakteristiku projektu

Soutěž vznikla jako jedna z prvních svého druhu na světě a byla oceněna jako finalista světové soutěže Stockholm Challenge Award.

Soutěží se o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů. Hodnotí se zejména obsahová a výtvarná úroveň domovských stránek a nově jejich přínos pro vybrané skupiny uživatelů. Podmínkou úspěchu jsou splněné požadavky vyplývající ze zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a Standardu ISVS 7/2001. Obzvláště ceněné jsou dobré nápady a nadstandardní poskytované informace.

Účast v soutěži Zlatý erb je bezplatná.

Soutěž je známá svou maximální otevřeností po vzoru zákona o svobodném přístupu k informacím -- zveřejňují se veškerá bodová hodnocení všech porotců, soutěžících i veřejnosti.

Stránky soutěže naleznete na http://zlatyerb.obce.cz.

Přínos projektu k rozvoji informační společnosti

Soutěž každoročně přitahuje pozornost tisíců uživatelů internetu, starostů a webmasterů a pomáhá tak zlepšit online komunikaci veřejné správy. Do hlasování se mohou zapojit i občané, uživatelé internetu. Mohou totiž podpořit svého favorita na Cenu veřejnosti zasláním nominačního lístku. Zájem obcí o soutěž je mimořádný a Zlatý erb je tak významným motivačním faktorem pro rozvoj internetových stránek měst, obcí a regionů u nás.


Integrovaný systém pro podnikání a export -- BusinessInfo (informační portál státní správy pro malé a střední podniky)

Navrhovatel

Projekt je navrhován dvěma institucemi. Gestorem Ministerstvem průmyslu a obchodu, a také výkonným koordinátorem agenturou CzechTrade, příspěvkovou organizací MPO.

  • CzechTrade/Česká agentura na podporu obchodu, Dittrichova 21, P. O. Box 76, 128 01 Praha 2
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Charakteristiku projektu

Integrovaný systém pro podnikání a export BusinessInfo -- informační portál -- je koncipován jako integrovaný internetový systém/portál na Internetu sdružující informace pro podnikatele z informačních zdrojů resortů státní správy a dalších organizací, včetně vývoje aplikací, metodického, redakčního a organizačního zázemí.

BusinessInfo je prvním portálem státní správy, který má návaznost na chystaný Portál veřejné správy realizovaný Ministerstvem informatiky.

Projekt byl oficiálně spuštěn pro veřejnost v březnu 2002 a je dostupný na adrese http://www.businessinfo.cz

Přínos projektu k rozvoji informační společnosti

Projekt integrovaného systému informací bude fungovat jako informační portál. Cílem je zmenšit bariéru mezi poskytovateli informací především ze státní správy a podnikatelskou veřejností. Britští a kanadští podnikatelé vidí ve fungování takového systému přínosy v několika základních směrech.

Návaznost na koncepce a strategie

Projekt Integrovaný systém pro podnikání a export je součástí Akčního plánu realizace státní informační politiky. Jedná se o meziresortní úkol veřejné správy.


Dálkový přístup k datům katastru nemovitostí

Navrhovatel

Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8-Kobylisy

Charakteristika projektu

V letech 1997--2001 vybudoval resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nový Informační systém katastru nemovitostí (ISKN), jehož nedílnou součástí je aplikace DÁLKOVÝ PŘÍSTUP K DATŮM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (DP) -- adresa http://katastr.cuzk.cz. ISKN jako celek přinesl významná zkvalitnění pro výkon státní správy katastru nemovitostí v oblasti optimalizace uložení dat katastru nemovitostí, souladu dat se standardy ISVS, optimalizace procesů při správě katastru nemovitostí, propojení centra s lokálními databázemi sítí WAN a tedy aktuálnost údajů katastru za celou republiku v centru, možnost zlepšení bezpečnosti systému a nové možnosti poskytování údajů. Jednou z významných novinek v oblasti poskytování údajů přináší aplikace DÁLKOVÝ PŘÍSTUP K DATŮM KATASTRU NEMOVITOSTÍ (DP KN).

DP KN umožňuje přistupovat ke všem digitálním údajům  katastru nemovitostí v prostředí WWW.

DP KN je k dispozici registrovaným uživatelům, kterým byl na jejich žádost zřízen uživatelský účet a přiděleno uživatelské jméno a výchozí heslo. DP KN je placenou službou v souladu s vyhláškou č. 162/2000 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky.

Vzhledem k rozsáhlé informační obsažnosti katastru nemovitostí vyžaduje optimální využívání všech možností DP KN, který dovoluje v podstatě získat všechny výstupy z katastru nemovitostí jako na katastrálních úřadech, seznámení se s Příručkou uživatele DP KN v kombinaci se zácvikem pomocí Dálkového přístupu na zkoušku. Není zde možno uvádět všechny zařazené možnosti a kombinace přístupu k datům, je však třeba zdůraznit, že je možné získat informace i pouze při obecných znalostech běžných uživatelů. Například pro Výpis katastru nemovitostí je možno po zadání povinného katastrálního území alternativně zadávat vstupní parametry:

Přínos projektu k rozvoji informační společnosti

DP KN podstatným způsobem rozšířil a zefektivnil dřívější možnosti přístupu k datům katastru nemovitostí, aniž jsou kladeny další nároky na zaměstnance katastrálních úřadů.

DP KN umožňuje získat informace z katastru nemovitostí, aniž by uživatel opustil místo svého pracoviště. Vzhledem k technologickému řešení má k dispozici aktuální údaje katastru nemovitostí z celé České republiky. Jedná se především o soubory popisných informací katastru nemovitostí, jejichž digitalizace je úplná. Soubory geodetických informací katastru nemovitostí -- digitální katastrální mapy -- jsou k dispozici v rozsahu, který umožňuje jejich právě prováděná digitalizace, to je asi na 10 % území ČR. Tento rozsah se s postupem digitalizace katastrálních map zvětšuje. Vedle souborů popisných a geodetických informací je možné získat informace o průběhu (aktuálním stavu) řízení, prováděných na katastrálních úřadech (vklad, záznam apod.), což dává možnost objektivní kontroly postupu práce. Dále je možno získat informace o územních jednotkách nebo čísla a souřadnice/výšky bodů bodových polí.

Vytvořením a uvedením do provozu systému ISKN jako celku, a zejména aplikace DP KN, se Česká republika zařadila v oblasti informačních systémů o nemovitostech na jedno z předních míst v evropském měřítku. Řada vyspělých evropských zemí, kde jsou dosud používány informační systémy z osmdesátých let dvacátého století, je nyní ve stadiu úvah o strategické obnově těchto systémů a dosažení vlastností, které systém ISKN již obsahuje. Vytvoření ISKN a služby DP KN chápeme jako přínos ČÚZK k iniciativě Evropské komise eEurope v oblasti elektronických služeb veřejné správy z hlediska dostupnosti (7×24) a efektivnosti služby s vysokou úrovní kvality.

Plné znění nominace (dokument MS Word, 160 kB).


Rádio Vnitro

Real audio: http://www.internetradio.cz/vnitro.asx

MP3 archiv: http://www.mvcr.cz/radio/index.html

Navrhovatel

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34  Praha 7-Letná

Charakteristika projektu

Internetové real audio vysílání a poskytování MP3 souborů na webových stránkách ke stažení. Umožnění poslechu informací ministerstva vnitra, policie a hasičského záchranného sboru.

Informace o tom, co se stalo, co se děje a co se připravuje. Pro občany rady odborníků, důležité kontaktní údaje pro vyřizování úředních záležitostí (životních situací), informace o činnosti a výsledcích resortních útvarů.

Přínos projektu k rozvoji informační společnosti:

Využití pokročilých digitálních technologií k poskytování informací dalším a novým skupinám obyvatelstva (zrakově postiženým občanům, studentům, manažerům, posluchačům klasických rádií a místních rozhlasů, cestujícím hromadné přepravy, návštěvníkům úřadů, obchodních domů, nádraží, účastníkům sportovních akcí a podobně).

Využití pro běžné, složité i krizové situace (konec okresních úřadů, zasedání NATO ap.).

Podpora informačního působení poradenských míst policejních preventivně informačních skupin, rozšíření mediálního působení a propagace ministerstva vnitra, zvyšování prestiže resortu a podpora systému vzdělávání a přednáškové činnosti.

Příklad pro ostatní úřady veřejné správy.

Příklad internetové spolupráce orgánu státní správy a komerční organizace při hledání nových forem internetové komunikace státu a občana.


Škola On Line (SkolaOnLine)

Navrhovatel

Gymnázium Františka Křižíka, s. r. o., Husovo náměstí 9, 301 24 Plzeň

Charakteristika projektu

Škola On Line (www.skolaonline.cz) je informační systém, který umožňuje komunikaci mezi učiteli, rodiči a studenty prostřednictvím sítě Internet. Tzn., že celých 24 hodin denně, každý den v roce je možné pomocí Internetu zjistit informace o studentech, jestli chodí do školy, jaké je čekají písemky a zkoušení a mnoho dalších informací spojených se školou, kterou navštěvují. Zapotřebí je pouze připojení na Internet, popř. mobilní telefon. ŠkolaOnLine je určena pro základní a střední školy, včetně učilišť.

Přínos projektu k rozvoji informační společnosti

Aplikace podporuje rozšíření využívání internetu jako komunikačního média a přispívá tak k internetizaci širší veřejnosti. Umožňuje otevřenou oboustrannou a jednoduchou komunikaci mezi rodiči a pedagogy. Při větším rozšíření dává možnost komunikace mezi školami a jejich zřizovateli a při rozšíření aplikace o další funkce možnost čerpání různých statistickych údajů pro potřeby zřizovatelů, MŠMT... -- centralizace dat, automatizace agend ve školství.