ISSS -- Local and regional information society 24.--25. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Do Evropy elektronicky, rychle a efektivně

19. 3. 2003, 10.00

V pondělí 24. března se pro zástupce státní správy, samosprávy, dodavatele technologií i odborníky z ČR a řady evropských zemí opět stane Hradec Králové "hlavním městem světa informačních a komunikačních technologií". Začíná zde již šestý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Konference ISSS se za uplynulá léta stala vyhledávaným místem pracovních setkání a zároveň fórem, na němž se pravidelně hodnotí pokrok v oblasti využívání moderních informačních technologií na místní, regionální, celorepublikové, a dokonce evropské úrovni.

Letošní ročník konference je pořádán pod záštitou ministra informatiky Vladimíra Mlynáře. Hlavním pořadatelem setkání zástupců státní správy a samosprávy, politiků i dodavatelů ICT je tradičně společnost TRIADA. Na celé akci se dále podílí Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, SPIS a agentura ExMise Public Relations. Generálním partnerem šestého ročníku konference je Česká spořitelna, a. s., hlavními partnery jsou firmy Český Telecom, IBM, Microsoft, Novell, Oracle, T-Mobile a partnery AutoCont, PVT, SAP a SUN Microsystems. Na zajištění části programu participuje sdružení Březen – měsíc internetu.

Bohatý program

Letošní ročník konference ISSS se bude věnovat celé řadě témat, k nimž patří financování informatizace v ČR, budování komunikační infrastruktury IS veřejné správy či problematika informatizace krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností. Velice důležitou součástí programu bude i v podstatě první "veřejná" prezentace nového Ministerstva informatiky ČR.

K vyhledávaným vystoupením v programu konference ISSS 2003 budou patřit i bloky zaměřené na zajištění bezpečnosti informačních systémů a přenášených dat nebo na úlohu IT technologií v krizových situacích. Své místo zde tradičně najdou i geografické informační systémy pro samosprávu i státní správu, semináře o webových stránkách měst a obcí i ukázky forem komunikace orgánů veřejné správy s občany i médii.

Na pořadu jednání a diskusí se objeví také problematika zajištění funkce informatiky a její financování v soustavě samosprávných celků v České republice, rozvoj infrastruktury veřejné správy a informatizace krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností, což jsou témata úzce spojená s druhou fází reformy veřejné správy. Právě v tomto roce dochází po období legislativních a organizačních příprav k převodu většiny agend okresních úřadů, a s tím samozřejmě souvisí řada personálních, materiálních i finančních procesů.

Soutěže a ocenění

Nedílnou součástí programu konference ISSS 2003 bude slavnostní vyhlášení vítězů několika prestižních soutěží. K těm nejdůležitějším patří například Zlatý erb -- soutěž o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů, kterou vyhlašuje Ministerstvo informatiky ČR pod osobní záštitou ministra Vladimíra Mlynáře. Spolupořadatelem je Ministerstvo vnitra ČR a Svaz měst a obcí. Soutěž vznikla jako jedna z prvních svého druhu na světě a byla v říjnu 2002 oceněna jako finalista světové soutěže Stockholm Challenge Award. Každoročně přitahuje pozornost stovek starostů, webmasterů a tisíců uživatelů internetu.

"Vyhlášení výsledků je jako obvykle součástí pondělního společenského večera," poznamenává RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS. "Jednotlivé poroty se snaží vždy vybrat to nejlepší v rámci vyhlášených soutěží a kategorií a dát tak názorný příklad dalším městům a obcím v rozvoji jejich vlastních webových stránek i celých informačních systémů. Zároveň jsou tato ocenění poděkováním všem za vynikající práci, kterou odvádějí v průběhu celého roku při prosazování moderních technologií a nových trendů v oblasti veřejné správy."

Ke konferenci ISSS patří již tradičně rovněž soutěž Geoaplikace roku, kterou organizuje Česká asociace pro geoinformace (CAGI) pod záštitou náměstka pro reformu veřejné správy Ministerstva vnitra ČR a ve spolupráci s komisí ISMO Svazu měst a obcí ČR.

Již počtvrté budou v rámci celostátní akce "Březen -- měsíc internetu" soutěžit čeští knihovníci o nejlepší webovou prezentaci. Cílem soutěže Biblioweb, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, je zvýšit kvalitu webových stránek knihoven. Jedním z důležitých kritérií hodnocení je letos i to, jak jsou stránky přístupné pro zrakově postižené (viz dokument Blind friendly web na www.blindfriendly.cz).

O konferenci je mimořádný zájem

Zájem o účast na konferenci ISSS v letošním roce opět překročí kapacitu kongresového centra ALDIS, které pojme přibližně 1500 účastníků. Pro všechny, kteří se nebudou moci jednání konference zúčastnit, i pro další zájemce o problematiku informatizace státní správy a samosprávy je připraveno vysílání vlastního konferenčního internetového radia SOLON, díky němuž budou moci v přímém přenosu sledovat většinu nejdůležitějších přednášek včetně slavnostního zahájení a tiskových konferencí. Záznam kompletního programu konference ISSS 2003, jakož i samotné internetové radio SOLON, budou k dispozici na známé adrese www.isss.cz.

"Podobně jako v předchozích letech očekáváme vedle reprezentantů státní správy a samosprávy z České republiky, dodavatelů technologií, novinářů a odborníků z veřejné i akademické sféry také řadu významných hostů z celé Evropy," dodává RNDr. Tomáš Renčín. "Podpora a vynikající hodnocení této akce ze strany Evropské komise sem opět přivedou mnoho odborníků z kandidátských zemí i států EU, stejně tak jako zástupce podobných iniciativ a mezinárodních projektů."