pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Tématika přístupnosti na ISSS už podesáté

12. 4. 2010, 15.30, Hradec Králové, TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Hradec Králové: "Jsou vaše webové stránky přístupné nevidomým?" ptají se již 10 let propagátoři bezbariérového přístupu k internetu ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

V České republice se o přístupnosti začalo mluvit poprvé v roce 1999 ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS), která v té době již několik let úspěšně realizovala řadu projektů zpřístupňování informačních a komunikačních technologií uživatelům se zrakovým postižením. Hlavním cílem těchto projektů je přispět k odstraňování informačních a komunikačních bariér a zvýšit soběstačnost lidí se zrakovým handicapem při práci s informacemi.

Projekt Blind Friendly Web vznikl v roce 2000 jako jeden z výstupů kurzů obsluhy výpočetní techniky pro zrakově postižené. "Zjistili jsme, že spousta webových stránek je pro uživatele se zrakovým postižením nepřístupná a tudíž nepoužitelná. Situaci jsme analyzovali a hledali důvody, proč tomu tak je", říká RNDr. Hana Bubeníčková, koordinátorka projektu. "Aby bylo možné uživatele se zrakovým postižením v používání webu školit za pomocí asistivní technologie a ti pak mohli webové stránky používat, bylo třeba s tímto stavem něco udělat," doplňuje Bubeníčková. Vznikl portál věnující se tomuto tématu (www.blindfriendly.cz), vznikly služby obnášející konzultace, školení a testování přístupnosti. Přestože nejpostiženější skupinou jsou uživatelé se zrakovým postižením, existuje řada dalších skupin uživatelů se specifickými potřebami, kterým přístupnost umožňuje nebo usnadňuje práci s internetem. Jsou to například uživatelé s postižením horních končetin, kteří nemohou používat myš nebo dokonce ani běžnou klávesnici, uživatelé od narození neslyšící a další skupiny uživatelů, kteří kpřístupu na internet používají mobily či jiná přenosná zařízení.

V roce 2006 do projektu vstupuje strategický partner, obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, která se podílela na projektu výzkumu a vývoje s názvem "Přístupnost webových stránek státní správy" a vybudovala tým zrakově postižených testerů."Jako jediní v republice nabízíme testování tzv. reálné přístupnosti webu, které spočívá v otestování webu jak z pohledu Vyhlášky o přístupnosti, tak i z pohledu uživatelů stěžkým zdravotním postižením", vysvětluje Mgr. Radek Pavlíček, metodik projektu a uznávaný odborník na tvorbu přístupného webu. "Při přístupnosti je třeba myslet primárně na uživatele, protože ti budou s webem pracovat a hledat na něm informace", upřesňuje Pavlíček.

Za 10 let se situace podstatně změnila. Stále dokonalejší jsou technologie a nástroje pro tvorbu webu. Svůj bouřlivý vývoj zaznamenávají také tzv. asistivní technologie, pomáhající lidem s handicapem ovládat PC a internet. To vše se odrazilo na podstatně lepší situaci spřístupností webových stránek. Přístupnost se pro weby veřejné správy stala ze zákona povinnou – od roku 2008 platí Vyhláška MV ČR č. 64/2008 o přístupnosti. Česká republika se také připojila k deklaraci, zavazující členské státy EU k vytváření veřejných webových stránek v souladu s dokumentem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). S novými technologiemi se však objevují nové problémy, která je potřebné z hlediska reálné přístupnosti řešit.

Odkazy: www.blindfriendly.cz, www.poslepu.cz, www.sons.cz, www.centrumpronevidome.cz