ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Praha má koncepci pro rozvíjení eGovernmentu ve správě města.

Praha má koncepci pro rozvíjení eGovernmentu ve správě města. Zastupitelé hl. m. Prahy schválili v říjnu 2005 dokument Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 "Cesta k e-Praze". Poprvé v novodobé historii se představitelé města jasně přihlásili k materiálu, jehož cílem je v konečném produktu moderní, promyšlená, transparentní ale zároveň efektivní a pro občany jednodušší veřejná správa využívající informačních technologií.

Praha se tak chce stát konkurenceschopnou metropolí, která dobře vnímá výzvy doby často charakterizované termínem "informační a znalostní společnost".

Strategie "Cesta k e-Praze" stanovuje jasnou vizi, tj. záměry pro nasměrování rozvoje informatiky v hlavním městě Praze do roku 2010, formuluje hlavní cíle i způsob jak jich dosáhnout. Vychází samozřejmě z analýzy současného stavu, navazuje na úspěchy a silné stránky dosažené v předchozím období, realisticky hodnotí budoucí možnosti, předjímá vývojové trendy, reaguje na současné problémy a požadavky a konečně předvídá i požadavky budoucí. Stanovuje také hlavní principy, mezi něž patří spolupráce, sdílení dat i řešení. Opírá se i o dosud ne zcela obvyklý pojem "interoperabilita", který byl v Praze představen již na mezinárodní konferenci EKSF TeleCities (říjen 2005).

Výzvy a příklady

Aby se realizace strategie Cesta k e-Praze lépe nastartovala a stala se věcí všech úřadů a organizací města, uspořádal Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s magazínem Egovernment jednodenní seminář "Praha -- výzvy a příklady řešení". V pondělí 27. března 2006 se tak na Magistrátu sešlo téměř 150 zájemců o tuto problematiku, včetně politických představitelů, ředitelů úřadů, informatiků, pracovníků veřejné správy, IT firem, ale i studentů.

Seminář zahájil ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Martin Trnka, který uvedl záměry města i specifické aspekty z pohledu úřadu. Za odbor informatiky MHMP představil téma eGovernmentu a spolupráci s českými i Evropskými městy Ing. Jaroslav Šolc. Pojem ePraha a koncept interoperability uvedl Ing. Jiří Vondrášek ze společnosti KPMG, která se podílela na vzniku strategie Cesta k e-Praze a byla generálním partnerem semináře.

Další program byl členěn do tří tematických bloků. Své inspirativní příklady (good practices) zde představili zástupci pražského magistrátu, městských částí (Praha 1, 4, 6, 9, 10, 11) i organizací (Městská knihovna v Praze, Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Vystoupili i zástupci partnerů semináře, kterými byli kromě KPMG i společnosti Deltax Systems, Exprit, ICZ a Marbes Consulting.

Tři bloky témat

V prvním bloku věnovaném otázkám strategie a řízení zazněly příspěvky k analýze informačních potřeb, principům sdílení dat, procesům a řízení kvality v úřadu a k organizačním evidencím. Druhý blok byl věnován technické infrastruktuře a byly v něm uvedeny příspěvky o městské počítačové síti MePNet, městském kamerovém systému, projektech o bezdrátovém přístupu k internetu pro občany či síti pro školy, dále o projektech a službách sítě knihoven. Poslední tematický blok byl věnován eSlužbám, tedy obsahové stránce eGovernmentu, a to jak směrem k veřejnosti, tak v rámci vnitřních potřeb veřejné správy.

Byly představeny aspekty tvorby webových stránek úřadu městské části, projekt elektronické spisové služby, využití geografických informačních systémů a digitálních dat o území, aplikace pro registr živnostenského podnikání i speciální vyhledávací nástroje pro informace veřejné správu zveřejňované na internetu.

Součástí semináře byla i panelová diskuse čelných představitelů. Na téma eGovernmentu v podmínkách Prahy diskutovali ředitel MHMP Ing. Martin Trnka, zástupce starosty MČ Praha 5 Bc. Martin Stránský, radní MČ Praha 8 Michal Kindl a vedoucí Úřadu MČ Praha 8 Mgr. Radka Fleischmannová. Diskusi moderoval šéfredaktor magazínu Egovernment Michal Jirkovský.

Zlatý erb

Seminář byl zakončen slavnostním ceremoniálem vyhlášení výsledků pražského kola osmého ročníku soutěže webových stránek měst a obcí Zlatý erb. Vítězem v kategorii nejlepší webová stránka města se stala MČ Praha 6, v kategorii obcí letos zvítězila MČ Praha-Vinoř a v kategorii nejlepší elektronická služba zvítězil projekt Praha5.net -- internet zdarma. Dalšími finalisty, kteří si odnesli diplomy i věcné ceny byli MČ Praha 13, MČ Praha 7, MČ Praha-Petrovice a MČ Praha-Újezd.