ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Úvodní slovo Libora Ambrozka, ministra životního prostředí

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vás opět po roce pozdravil při příležitosti devátého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě. Rád jsem nad tímto setkáním převzal záštitu, protože v resortu životního prostředí si každý den uvědomujeme, jakým významným pomocníkem jsou vyspělé informační technologie. Díky zapojení České republiky do struktur Evropské unie máme všechny předpoklady k tomu, abychom mohli průběžně sledovat všechny směry i zákruty civilizační informační dálnice. Ať data či informace posuzujeme z jakéhokoliv hlediska, vždy se nakonec protnou v hodnocení přípustnosti či nepřípustnosti našeho chování vůči životnímu prostředí.

Ministerstvo životního prostředí pracuje průběžně s velkým objemem dat, která zpracovává ve věrohodné a státem garantované informace. Ty musí být na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí dostupné pro všechny občany České republiky. Díky internetu je možné, aby utříděné a aktualizované informace byly poskytovány různým cílovým skupinám.

Hlavním cílem této datové vlny je vybudování jednotného informačního systému o životním prostředí, který umožní i ústředním orgánům státní správy urychlit chod některých závazných správních aktů. Máme za sebou první zkušenosti z prvního roku fungování Integrovaného registru znečištění, do něhož mají povinnost ohlašovat překročené limity v emisích či přenosech všichni tzv. uživatelé registrované látky. Díky mapovým službám, které resort životního prostředí provozuje, mají obyvatelé naší republiky možnost prohlédnout si okolí svého bydliště či místa dovolené a posoudit, zda jsou tato místa zatížena nepříznivými dopady průmyslové či zemědělské výroby. I proto je jedním z témat letošního ročníku této konference význam geografických informačních systémů pro turismus.

Informace o stavu životního prostředí jsou zpravidla územně vázána. Jejich prezentace v mapě je přirozeným způsobem orientace a nástrojem k rozhodování. Oceňuji spolupráci s Ministerstvem informatiky při práci na přípravě celorepublikových průřezových mapových služeb, které budou občanovi i veřejné správě dostupné přes portál veřejné správy. Umožní to občanům i samosprávným orgánům řešit různé situace na základě dostatečných informací z jejich nejbližšího okolí.

Věřím, že konference Internet ve státní správě a samosprávě 2006 přinejmenším napoví, jak a kde hledat informace, které jsou pro náš život opravdu nezbytné a jsou i zásadní pro rozhodování o naší společné budoucnosti.

RNDr. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí