ISSS -- Local and regional information society 3.--4. dubna 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

CENIA na konferenci ISSS 2006

CENIA, česká informační agentura životního prostředí oslaví na letošním ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové první výročí svého vzniku -- přeměny z Českého ekologického ústavu. CENIA je státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí.

Hlavním úkolem agentury je koordinace získávání, hodnocení a interpretace informací, které se týkají životního prostředí a s tím související ochrana lidského zdraví a kvality života. Odborné informační služby jsou občanům k dispozici na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

CENIA vytváří Jednotný informační systém o životním prostředí. Zpracovává, analyzuje a interpretuje informace z informačních systémů resortu životního prostředí. Tyto informace jsou využitelné jak pro veřejnou správu, výzkum a vzdělávání, tak pro občany, kteří se o životní prostředí zajímají, případně se chtějí účastnit rozhodování v záležitostech týkajících se životního prostředí.

CENIA je rovněž informačním zdrojem pro "průmyslovou ekologii". Na její půdě působí Agentura integrované prevence, významný podpůrný nástroj státní správy při povolování činnosti velkých výrobních provozů. Informační systém integrované prevence (IPPC) obsahuje údaje o všech zařízeních, která podléhají zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Registr znečišťování

Dále je CENIA správcem Integrovaného registru znečišťování, který postupně vzniká ve všech zemích Evropské unie. Umožňuje občanům snadno získat informace o největších znečišťovatelích v jejich okolí nebo v oblasti, o kterou mají zájem. Zároveň se dozvědí, které znečišťující látky a v jakém množství se zde vyskytují.

Významným předmětem činnosti agentury je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. K uplatnění principů udržitelného rozvoje v lokálních podmínkách slouží místní Agenda 21. CENIA vede databázi místních Agend 21 a působí jako informační zázemí pro tuto činnost.

V CENIA působí Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, certifikační místo pro udělování ekoznačky ekologicky šetrný výrobek a pro značení evropskou ochrannou známkou: The Flower. Vytváří se zde také informační zázemí pro celý proces udržitelné spotřeby a výroby prostřednictvím Agentury EMAS a Čistší produkce.

Mapové služby

Většina informací o životním prostředí má vazbu na území, proto je CENIA zveřejňuje v rámci mapových služeb Portálu veřejné správy. Mapový server je jednou z nejvíce využívaných webových služeb CENIA. Poskytuje státem garantovaná prostorová data. Slouží jako veřejný portál prostorově definovaných informací z různých zdrojů a tematických okruhů.

Webové rozhraní mapového serveru tvoří aplikace Mapmaker, která umožňuje interaktivní práci s mapou: změnu měřítka, vyhledávání pomocí souřadnic, měření vzdáleností, vypínání a zapínání zobrazování jednotlivých vrstev a další. Kromě zobrazení prostorových dat v mapě nabízí i možnost výpisu textových informací o vybraném objektu.

Aplikace Mapmaker umožňuje textové vyhledávání podle názvu lokality nebo adresních bodů, takže není problém vyhledat konkrétní místo. Různé tematické úlohy pak poskytují řadu možností pro získání informací o konkrétním místě. Na mapovém podkladu v široké měřítkové řadě od přehledové mapy až po ortofotomapu lze zobrazovat různé tematické vrstvy a hledat jejich překryvy se sledovanou oblastí.

Kromě témat týkajících se vlastní krajiny mohou zájemci získat také informace administrativního charakteru, např. přesné hranice katastrálních území nebo rozsah působnosti různých úřadů státní správy. Každý občan se tak může dovědět např. to, zda v blízkém okolí jeho bydliště nebyla zjištěna stará ekologická zátěž, tedy "historické" znečištění půdy, podzemních vod apod., jak velkým zdrojem znečištění životního prostředí je továrna, zemědělský podnik, teplárna nebo elektrárna, na kterou vidí ze svého okna.

Vývoj životního prostředí

Dále může zjistit, zda v lokalitě, o kterou se zajímá, je biosférická rezervace, chráněné území, chráněné území přirozené akumulace vod, zda je to území, přes které vedou tahy ptáků nebo je tam vhodné prostředí pro výstavbu větrné elektrárny. Počet úloh a jejich tematický záběr se neustále rozšiřuje, takže nejlepší cestou, jak zjistit aktuální možnosti mapového serveru, je navštívit adresu a jednotlivé mapové úlohy si prohlédnout.

Mapové služby lze však zobrazovat i v aplikacích spouštěných na straně uživatele. Jednou z takových aplikaci je např. systém pro analýzu a syntézu dat JANITOR, jehož vývoj zajišťuje rovněž CENIA.

Prvním edičním počinem agentury CENIA bylo vydání publikace Životní prostředí v České republice 1989--2004. Začal se naplňovat cíl všech, kdo se na budování agentury podílejí, tedy aby CENIA byla obdobou ČTK pro informace o životním prostředí. Publikace seznamuje širokou čtenářskou obec s vývojem stavu životního prostředí v průběhu patnácti let od sametové revoluce. Mapuje koncepční, právní a správní aspekty ochrany životního prostředí, pojmenovává příčiny, jejichž pozitivním důsledkem bylo zlepšení stavu životního prostředí na území České republiky. Zaměřila se také na některé nástroje politiky životního prostředí a na mezinárodní srovnání, ze kterého vyplývá, že Česká republika již není špinavým centrem Evropy. Publikace vyšla v česko-anglické verzi.

Konference ISSS

V tomto roce se bude CENIA společně s Ministerstvem životního prostředí účastnit devátého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se bude konat v Hradci Králové ve dnech 3.--4. dubna 2006. Pod záštitou ministra životního prostředí proběhne seminář o informacích v životním prostředí. CENIA se zúčastní informačního bloku o geografických informačních systémech a resort životního prostředí seznámí účastníky také s tím, co se rozumí ekologicky šetrným turistickým ruchem.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci předepisuje, že všechny podnikatelské subjekty, které nakládají s určitým objemem chemických látek nebo vypouštějí znečištění vyšší než je určitá stanovená hodnota, musí tuto skutečnost ohlašovat do integrovaného registru znečišťování. K ohlašování se využívá tzv. centrální ohlašovna, která by v budoucnosti mohla být jediným vstupním místem pro hlášení do resortu životního prostředí. S dvouletými zkušenostmi s ohlašováním seznámí účastníky ISSS RNDr. Jan Prášek.

Mgr. Jiří Kvapil bude hovořit o zkušenostech s mapovým serverem CENIA. Podnětné budou i klíčové informace o Jednotném informačním systému životního prostředí v podání Ing. Jiřího Hradce, ředitele CENIA a Ing. Miloslava Hlaváčka, ředitele odboru informatiky Ministerstva životního prostředí. Ing. Jarmila Cikánková představí nový Portál životního prostředí. Zajímavá bude také přednáška Ing. Kamily Vokřálové z Ministerstva životního prostředí o ekologicky šetrném cestovním ruchu. Plánována je také prezentace řady dalších informačních systémů resortu životního prostředí, které umožňují občanům, podnikatelům i institucím orientovat se v datech, které stát pořizuje a shromažďuje. Blok informací o životním prostředí je plánován na dopoledne 4. dubna. Proto neváhejte a přijeďte si je poslechnout.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Kodaňská 10, 100 10 Praha 10, www.cenia.cz