ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Partneři
Konference ISSS 2000 Telecities
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


Tisková zpráva

Globální dialog měst

Výzva dnešní doby

Lidstvo vstupuje do velikého dobrodružství představovaného informační společností s velkými nadějemi i určitými obavami. S nadějemi, že informační a komunikační technologie a procesy konvergence a globalizace jsou původci a zdroji nevýslovných možností, jak zlepšit osudy lidí na celé zeměkouli. S obavami, že tato příležitost bude promarněna a výsledkem bude ještě výraznější rozdělení světa a společností na občany, kteří jsou co do informací bohatí a ty, kteří jsou chudí (tedy na ty, kteří informace mají a ty, kteří je nemají). V tom spočívá opravdová dlouhodobá výzva naší doby. Jsme schopni pochopit potenciál informační společnosti, která je osvobozena od sociálních omezení a která je založena na trvalém rozvoji? Můžeme už dnes nalézt a podniknout malé praktické kroky, které v dlouhodobém výhledu přispějí k posílení těchto procesů? Můžeme udělat z utopie realitu?

Tato výzva je nesmírně komplexní a zahrnuje ohromné množství sociálních, ekonomických, průmyslových, politických, legislativních, kulturních a technologických záležitostí, faktorů, trendů a změn. Neexistuje jediná instituce, která by sama o sobě dokázala vytvořit podmínky nutné pro vznik informační společnosti.

Role měst

Klíčovou organizační jednotkou jsou města. Jsou to geografické, politické, společenskoekonomické a kulturní jednotky, v nichž milióny lidí žijí, pracují a přímo uplatňují svá práva jako občané a spotřebitelé. Jsou v těsné blízkosti základních procesů a přímo se střetávají s návalem problémů, změn a příležitostí informační společnosti, od místní demokracie až po efektivnější a levnější služby.

V dnešní době stojí většina měst teprve na začátku procesu osvojování si informační společnosti. Tento proces lze urychlit tím, že města budou sdílet znalosti a zkušenosti; zároveň se stanou pomocníkem a partnerem jak pro soukromý sektor, tak pro širší struktury státní správy v záležitostech, které se měst přímo týkají.

Vyzýváme všechna města, aby vznesla konkrétní návrhy na uspořádání specifických akcí, které by byly součástí "Dialogu".

Globální dialog měst

Těmto potřebám a možnostem odpovídá Globální dialog měst. Nabízí městům významnou, otevřenou a účinnou iniciativu a rámec k aktivnímu utváření a rozvíjení informační společnosti po celém světě. Globální dialog měst také nabízí mechanismus pro informační a přínosnou součinnost se soukromým sektorem na místní, evropské a celosvětové úrovni. Jedná se zvláště o mechanismus na podporu výměny zkušeností, výsledků a informací mezi městy s cílem podpořit místní i celosvětový proces vytváření informační společnosti.

Přímé zastoupení starostů v tomto "Dialogu" zajišťuje potřebnou důvěryhodnost a politickou autoritu této iniciativy. Města jsou vyzývána k tomu, aby převzala skutečnou vedoucí úlohu tím, že přispějí konkrétními akcemi a že se zaváží podporovat myšlenku "Dialogu", aby se

z  "Dialogu" vytvořila úspěšná iniciativa směřující ke vzniku informační společnosti. Podobné iniciativy, jako je například Globální obchodní dialog, mohou spolupracovat na využívání součinnosti ku prospěchu občanů, obcí, měst i soukromého sektoru, a to jak místně, tak globálně.

Dialog je pozvánkou k účasti, poučení a spolupráci ve prospěch trvalé a společensky všeobsažné informační společnosti ve světovém měřítku. Je to konec konců pozvání utvářet budoucnost s vírou, že je snad možné přetvořit utopii v realitu!

Helsinská deklarace

V zájmu uskutečnění Globálního dialogu měst vyzýváme starosty měst z celého světa, aby podepsali následující prohlášení:

"STAROSTOVÉ SVĚTA ZA GLOBÁLNÍ DIALOG MĚST O INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI"

Signatáři této deklarace jakožto zástupci měst věří, že rozvoj informační společnosti bude ku prospěchu všech jejích občanů, obcí a národů světa, bez ohledu na rasu, sociální postavení, vyznání, pohlaví či věk. Zavazují se, že budou neúnavně pracovat na tom, aby uskutečnili tento příslib stejných možností a stejného přístupu a vyzývají všechna větší města na pěti kontinentech, aby se připojila k tomuto hodnotnému podniku prostřednictvím Globálního dialogu měst.

Signatářská města se hlásí k těmto principům:

 • že města jsou základem procesu budování spravedlivé informační společnosti, protože jsou geografickými, politickými, společenskoekonomickými a kulturními jednotkami, v nichž milióny lidí žijí, pracují a přímo uplatňují svá práva jako občané a spotřebitelé
 • že efektivní vznik a zavedení technologií informační společnosti v našich různých společnostech vytvoří možnosti ke zlepšení
 • kvality života a práce jednotlivců
 • pracovních příležitostí
 • jakosti a efektivnosti nákladů výkonů a služeb
 • výkonu vlády a demokracie na všech úrovních
 • perspektiv sociální ekonomiky a trvalého rozvoje
 • že je nutné učinit uvědomělé kroky ke zlepšení sociální soudržnosti a pomoci odstranit dělení na "informačně bohaté" a "informačně chudé" občany;
 • že konvergence a postupná globalizace technologií a služeb informační společnosti vyžadují nové formy řízení a spolupráce;
 • že rané fáze vývoje informační společnosti zahrnují proces učení, jehož největším přínosem bude sdílení zkušeností, výsledků a poznatků mezi městy;
 • že Globální dialog měst představuje nejcennější iniciativu na podporu informační společnosti na celém světě a že pomůže zmenšit propast mezi "informačně bohatými" a "informačně chudými" v městech samotných i mezi městy
 • že Globální dialog měst poskytuje inovační mechanismus pro informační součinnost mezi městy a soukromým sektorem na místní i celosvětové úrovni.

Na základě toho se signatářská města zavazují k následující spolupráci:

 • zajistit používání technologií informační společnosti ve městech s ohledem na zlepšení kvality života a práce jednotlivců, jakosti a efektivnosti nákladů výkonů a služeb a efektivního vývoje směrem k trvalému rozvoji;
 • podporovat jistotu a důvěru v rozvoj informační společnosti při respektování zákonů, tradic, jazyků a kultury měst a zemí a mezitím vychovávat k demokratické účasti, svobodě projevu a soukromí v praxi elektronické správy;
 • řešit nízkou informační gramotnost, nedostatečný přístup veřejnosti a nedostatek kvalifikovaných lidí, což v mnoha městech a zemích představuje hlavní překážku informační společnosti, která nabízí stejné podmínky;
 • podporovat sdílení zkušeností, výsledků a poznatků mezi městy za účelem usnadnění místního i globálního procesu poznávání a rozvoje informační společnosti;
 • stanovit a realizovat program akcí, které pomohou vytvořit z Globálního dialogu měst stimulující a přínosnou iniciativu pro informační společnost ve třetím tisíciletí;
 • spolupracovat s obdobnými iniciativami jako je Globální obchodní dialog, aby se nalezla a využila synergie ve prospěch občanů, obcí, měst a soukromého sektoru na místní i celosvětové úrovni;

Triada, spol. s r. o. Telecities Sdružení BMI Sdružení pro informační společnost Svaz měst a obcí ČR Úřad pro státní informační systém

Copyright © 2000 Triada, spol. s r. o., webmaster@isss.cz
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/