Všeobecné podmínky pro návštěvníky konference ISSS 2019

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto podmínky upravují právní vztahy mezi pořadateli konference ISSS 2019 (dále jako „akce“) a návštěvníky akce.
  2. Hlavním pořadatelem akce je TRIADA, spol. s r. o. se sídlem v Praze 9, U Svobodárny 1110/12, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091, IČ: 70837457, číslo účtu: 4748315369/0800.
  3. Spolupořadateli jsou společnost Český zavináč, z. s., se sídlem v Praze 9, U Svobodárny 1110/12, zapsaný u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 10943, IČO: 70837457 a PONCA spol. s r. o., se sídlem v Praze 9, Drahobejlova 1142/34, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 109644, IČO: 27461840.
  4. Pokud se v těchto všeobecných podmínkách mluví o pořadateli, rozumí se tím jak hlavní pořadatele, tak i spolupořadatelé.
  5. Pokud se v těchto všeobecných podmínkách mluví o návštěvníku, rozumí se jím držitel vstupenky jakékoli kategorie, včetně vystavovatelů, přednášejících a zástupců sdělovacích prostředků.
 2. Platnost obchodních podmínek
  1. Návštěvníci se při vstupu do areálu místa konání akce řídí:
   1. Těmito všeobecnými podmínkami.
   2. Návštěvním řádem místa konání akce nebo jiným obdobným dokumentem vydaný provozovatelem místa konání akce.
   3. Případnými dalšími dokumenty a ujednáními uzavřenými s pořadatelem.
  2. Tyto podmínky jsou platné zakoupením nebo jiným přijetím vstupenky, popřípadě vstupem do areálu místa konání akce a takovým momentem vyjadřuje návštěvník svůj souhlas s nimi.
 3. Platební a storno podmínky
  1. Úhrada účastnického poplatku musí být provedena před akcí na účet označený pořadatelem. Platební podmínky jsou obsaženy v ceníku akce.
  2. Pro stornování již provedené objednávky účasti platí následující storno podmínky:
   1. Odvolat účast lze nejpozději 7 dní před konáním konference.
   2. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací.
   3. Termínem storna se rozumí den, kdy bylo stornování objednávky pořadateli doručeno.
  3. Storno objednávky účasti musí být doručeno pořadateli na kontaktní adresu registrace@isss.cz nebo písemně na adresu hlavního pořadatele.
  4. V případě naplnění kapacity akce si pořadatel vyhrazuje právo příjem objednávek přerušit nebo zcela zastavit.
 4. Vstupenky na akci
  1. Cena vstupenky a všechna konkrétní oprávnění s jejím vlastnictvím spojená se řídí ceníkem platným pro konání akce zveřejněným na webových stránkách akce. Zveřejněný ceník je nezávaznou neadresnou nabídkou ze strany pořadatele.
  2. Vstupenky jsou vystavovány na jméno návštěvníka a jsou nepřenosné. Předání vstupenky v rámci úřadu objednavatele je možné pouze po dohodě s pořadatelem. Čestné vstupenky jsou nepřenosné.
  3. Účast na akci je podmíněna předložením platné vstupenky nebo doložením úhrady účastnického poplatku oprávněným držitelem. V případě umožnění vstupu jejímu majiteli bez účastnické vstupenky si pořadatel vyhrazuje právo takovou vstupenku zablokovat a neumožnit vstup na akci jejímu faktickému držiteli nebo požadovat po majiteli vstupenky dodatečně úhradu druhého účastnického poplatku.
  4. K zakoupení vstupenky je třeba uvést platné kontaktní údaje. Pořadatel zaručuje, že takto získané údaje budou použity v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů (viz bod 7.7 těchto podmínek).
  5. Přesný rozsah pořadatelem ke vstupence poskytovaných služeb a rozsah oprávnění jejího držitele je uveden v nabídkovém ceníku akce u každé z kategorií vstupného.
 5. Účast na akci
  1. Návštěvníci akce jsou povinni zdržet po dobu konání akce veškerého protiprávního jednání a počínat si tak, aby jejich jednáním nedocházelo ke škodám na majetku pořadatele nebo třetích osob.
  2. Návštěvníci jsou plně odpovědni za veškerou škodu, kterou svým jednáním pořadateli nebo třetím osobám způsobí.
  3. Návštěvníci jsou povinni nerušit svým chováním přednáškovou část akce, chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a v případě mimořádných událostí respektovat pokyny personálu pořadatele, provozovatele místa konání akce a příslušníků složek záchranného systému.
  4. V případě závažného narušení akce, opakovaného narušení akce, porušování právních předpisů, závažného porušování společenských norem, nebo úmyslného způsobení škody si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit platnost vstupenky takového návštěvníka. Takové jednání pořadatele nevylučuje odpovědnost návštěvníka za způsobenou škodu, nemajetkovou újmu nebo jeho odpovědnost podle jiných právních předpisů.
  5. Návštěvník je povinen uposlechnout důvodné pokyny pořadatele, jím delegovaných osob a pokyny příslušníků bezpečnostních složek vydané v souvislosti s bezpečnostním zajištěním konání akce a v souvislosti s otevírací dobou kongresového centra uvedenou v programu akce. V případě závažného neuposlechnutí takových pokynů si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit platnost vstupenky takové návštěvníka.
  6. Pořadatel na vlastní náklady zajišťuje parkovací plochy s omezenou kapacitou pro návštěvníky akce ve spolupráci s příslušnými orgány a dle dopravního značení platného pro daný ročník akce. O pravidlech takového parkování budou účastníci pořadatelem v předstihu informováni na webových stránkách konference. Mimo tyto plochy lze parkovat pouze v souladu s platnou místní úpravou. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené na majetku účastníka nebo na majetku jím použitém k účasti na akci v souvislosti s parkováním, stejně jako nenese odpovědnost za porušení právních povinností účastníkem v souvislosti s parkováním.
 6. Změna termínů a programu
  1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo místa konání akce. Takovou změnu oznámí nejpozději dva týdny před jejím začátkem plánovaným nebo skutečným začátkem, podle toho, která událost nastane dříve.
  2. V případě zrušení nebo nekonání akce před jejím začátkem z důvodů neležících na straně pořadatele a nezpůsobených návštěvníkem má návštěvník nárok na vrácení konferenčního poplatku anebo volný vstup na další ročník akce konaný po zrušeném nebo nekonaném ročníku.
  3. Při přerušení nebo ukončení akce po jejím začátku z důvodů nezpůsobených pořadatelem nárok na vrácení ceny zaniká.
  4. Pořadatel nevrací nevyužité vstupné. Marným proběhnutím akce se nevyužitá vstupenka stává neplatnou.
  5. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu již ohlášeného programu akce.
 7. Pořizování záznamů a ochrana osobních údajů
  1. Pořadatel informuje, že v průběhu akce jsou pořizovány audio i video záznamy přednáškové části akce a dále jsou pořizovány fotografie z celé akce v souladu s ustanoveními § 88 a § 89 zák. č. 89/2012 Sb.
  2. Účelem pořizování záznamů je výkon práv a oprávněných zájmů pořadatele ve formě dokumentace průběhu akce, předkládání informací o akci partnerům akce a propagace akce, a informování o akci prostřednictvím zpravodajství.
  3. Návštěvník svým vstupem na akci bere na vědomí, že jeho podoba může být obsažena na fotodokumentaci a souhlasí s tím.
  4. Pořadatel se zavazuje vyvarovat se použití snímků, které mohou být považovány vůči zobrazeným osobám za urážlivé či nevhodné.
  5. Veškerá dokumentace dle tohoto článku je pořizována a zpracovávána v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pořadatele.
  6. Návštěvník je oprávněn pořizovat z akce a všech jejích jemu přístupných součástí audio i video dokumentaci pro vlastní potřebu v rozsahu, ve kterému mu to umožňuje platný právní řád. Přitom je povinen šetřit práva třetích osob a nijak nenarušovat průběh akce.
  7. Ochrana osobních údajů zpracovávaných organizátory konference se řídí Zásadami zpracování osobních údajů organizátorů.